Min hudløse ærlige erkendelse

Felicidad mi amor! Felici...
Camilla Rasm...
7 år siden
Jeg ønsker mig ord - nye ...
Olivia Birch...
5 år siden
Dybbøl gartnerhjem
Martin Micha...
1 år, 3 måneder siden
Gamle skole
Nikitaolsen1
5 år siden
Mit første blogindlæg
Nikoline Bus
2 år siden
Gode råd og to do lister
Ace Burridge...
7 år siden
No name girl
4 år siden
Kaos tur hjem...
Anastasia
8 år siden
Kaos?
Per Z
6 år siden
Grimmeste pige i verden.....
Kianna Kitte...
2 år siden
råb
Halina Abram...
2 år siden
Vindstille julefrokost
Olivia Birch...
5 år siden
Kontakt med eks'en...
Kianna Kitte...
2 år siden
Asken er kommet....
Kianna Kitte...
1 år, 6 måneder siden
Dyssocial og Narcissistis...
Ida H. Celan...
7 år siden
Markedspladsen.
Ruth Christe...
3 år siden
Flot fyr.
Ruth Christe...
3 år siden
Søndag eller syndedag ?
Michael Nevs...
2 år siden
Hvis jeg havde tid.
Jytte Westen...
6 år siden
Næste stop: skriverefugiu...
Syrene Hvid
1 år, 6 måneder siden
Sommerlandet
Hanna Fink (...
6 år siden
Sex robotter...
Kianna Kitte...
2 år siden
Uafsluttet tekst - proble...
Kianna Kitte...
2 år siden
Lana Del Rey
Christacia
7 år siden
At føle sig udenfor...
Kianna Kitte...
3 år siden
Den fedeste fest er vel o...
Kianna Kitte...
2 år siden
Der bliver snart stille :...
Kellany Bram...
7 år siden
Uden kontrol
Hanna Fink (...
6 år siden
Toughest Race i København...
Kianna Kitte...
2 år siden
Så mange startsteder...
George Smile...
5 år siden
Sikke en dag
Ruth Christe...
3 år siden
P's liv, en skriveproces ...
Camilla Rasm...
7 år siden
Livet i Lugano
LoneHK
8 år siden
Guds blinde øje.
Ruth Christe...
4 år siden
ulovligheder
Sincedawnofm...
7 år siden
Kære natbog (X)
Olivia Birch...
5 år siden
Dagen tiltaget med 32 min...
Hanna Fink (...
6 år siden
En hvid rose og strøtanke...
Camilla Rasm...
5 år siden
Træt af ustyrlige køtere....
Kianna Kitte...
3 år siden
Drama queen...
Sylvia Ebbes...
6 år siden
At være noget - at blive ...
Salomon
5 år siden
Sindsyg med klarsyn
Michael Nevs...
2 år siden
Hold mig i hjertet for en...
Kasper Lund ...
4 år siden
Onsdag - dagen profilen h...
Annabell Nie...
6 år siden
Wonder Woman, ny lakeret ...
Racuelle Hei...
5 år siden
Aloe Vera Gel og mandehør...
Victoria Wan...
5 år siden
70 år + 2 dage
Peter Munk (...
6 år siden
Før eller siden. Men det ...
Marlene Gran...
8 år siden
Kære natbog (XX)
Olivia Birch...
5 år siden
Positivitet?
Luna Mø
3 år siden
And they say, the worst ...
Julie Vester...
6 år siden
Klokken 11
Ansu Orheim ...
1 måned, 2 dage siden
Dagen i dag er tiltaget m...
Hanna Fink (...
7 år siden
Vinter på vej
Mikala Rosen...
7 år siden
Fyldepennen og publicerin...
Kianna Kitte...
3 år siden
Jeg har haft mange planer for mit liv samt idéer til hvad jeg kunne blive til. Jeg har søgt ind på arkitektskolen, været optaget på læreruddannelsen, gået på kunstdaghøjskole i et år med henblik på at søge ind på kunstakademier, men fortrød lige i sidste øjeblik. Jeg har også gået på en film daghøjskole i et år. Også uden at søge ind på noget lignende efterfølgende. Jeg begyndte på multimediedesign uddannelsen heri vinters, men sprang fra og skyndte mig at påbegynde en kontor uddannelse istedet for, men som jeg efter 1 uge også droppede ud af.

Jeg kom lige igennem gymnasiet på et hængende hår fra årene 2012-2015. Og efterfølgende har jeg lavet al det overnævnte og mere til. Og så lige pludselig er man 24 år og har haft en psykose på sit treogtyvende år som skulle vende op og ned på alt, men samtidig også bare på en måde som værende forudset og betryggende efterfølgende, og at det nu bare er den præmis jeg bliver nød til at leve udfra. Jeg kan ikke holde til alt, klare alt, forudse alt. Være verdensmester i alt. Gøre min mor rask fra sin borderline sygdom. Alt dette har jeg måttet erkende efter min psykose, hvor jeg blev diagnosticeret med udifferentieret skizofreni og var indlagt i to måneder på det gamle psykiatriske hospital i Risskov. Alt dette var et mareridt mens det foregik, og hvis nogle af jer der har set filmen "A beautiful mind", så er det ikke helt langt væk fra min egen oplevelse med at være psykotisk og leve i en urealistisk verden. Jeg kunne skrive meget mere om min oplevelse med psykosen, men det skal dette indlæg ikke handle om. Det skal istedet handle om mine overvejelser omkring min fremtid og med den præmis at jeg har fået en sygdom undervejs i mine ungdomsår.

Der er nogle chancer for at man kan vokse ud af sygdommen. Det er der statistik på. Kan ikke huske hvor meget at den ligger på, men det er kun ganske få, som kommer ud af det. Men alligevel så er det en mulighed og det gør mig glad. Det er svært at sætte finger på hvordan min sygdom kommer til udtryk i mit daglige liv, men jeg kan opleve en hvis tomhed og ensomheds følelse, som min psykolog fortæller mig er en del af min sygdom. Jeg har også oplevet fremmedgørelse overfor mig selv og andre. Sådan en uvirkelighedsfølelse jeg kan få når jeg sidder sammen med andre, hvilket skaber angst. Meget ubehageligt og helt klart også en del af min sygdom. Men derudover klarer jeg mig ellers fint og har det godt. Jeg får hele tiden at vide af min psykolog, at jeg ikke må blive stresset, at jeg skal passe på mig selv og at det er meget muligt at jeg ikke vil kunne klare et fuldstidsarbejde, men istedet skal være i noget flexjob af en art. Dette er svært at acceptere, da jeg før i tiden har kunne klare rigtig meget. Men nu får vi at se.

Det jeg dealer med nu, er at alle de store fremtidsdrømme er gået i vasken og at jeg blive nød til at rekonstruere mit syn på mig selv og være realistisk. Og realiteten for mig lige nu er, at jeg ikke skal have noget som er for svært (det sagde min plejemor ihvertfald til mig, og jeg tror at hun har ret), men istedet skal have noget let praktisk arbejde som jeg kan udfører i mit daglige liv. Jeg har prøvet mig med afløser for hjemmeplejen, men blev netop sagt op denne sommer, da jeg var for usikker i opgaverne og at det i det hele taget var al for omfattende for mig at skulle forflytte folk og udfører intim pleje samt andre opgaver der alt sammen skulle udføres på kort tid. Derfor blev det ikke sosu-uddannelsen, som valget faldt på. En håndlæser som spåede mig sidste år, lige før min psykose fortalte mig, at jeg ikke skal arbejde med mennesker direkte. Dette har jeg taget til mig efterfølgende. Så noget jeg har kunne se mig selv i, har været service-assistent uddannelsen. Dette er dog bare så langt væk fra mine drømme, men på den anden side, er der egentlig ikke rigtig nogle uddannelse som jeg brænder for. Jeg skal bare have et arbejde jeg trives i til dagligt og som ikke er for omfattende, så jeg kan tjene nogle penge og komme ud og se verden og de ting jeg brænder for! Det er min konklusion. Og grunden til at jeg skriver om alt dette er fordi det har været svært for mig at erkende, at det måske bare er som serviceassistent at jeg vil kunne finde min egen lykke og trivsel i.

Tak fordi i valgte at læse med.

Kh Simone

MY SKINLESS HONEST AWARENESS

I have had many plans for my life as well as ideas for what I could become. I have applied to the School of Architecture, been admitted to the teacher education, attended art day high school for a year in order to apply for art academies, but regretted at the last minute. I have also attended a film day school for a year. Also without looking into something similar subsequently. I started the multimedia design training in this winter, but jumped off and rushed to start an office education instead, but which I also dropped out after 1 week.

I just got through high school on a hanging hair from the years 2012-2015. And afterwards I have made all the above and more. And then all of a sudden you are 24 years old and have had a psychosis of his twenty-three years that should turn everything upside down, but at the same time just in a way as foreseen and reassuring afterwards, and that it is just the premise I will be had to live from. I can't stick to everything, manage everything, anticipate everything. Be world champion in everything. Make my mother healthy from her borderline disease. All of this I had to acknowledge after my psychosis, where I was diagnosed with undifferentiated schizophrenia and was hospitalized for two months at the old psychiatric hospital in Risskov. All this was a nightmare while it was happening, and if some of you who have seen the movie "A beautiful mind" then it is not far from my own experience of being psychotic and living in an unrealistic world. I could write a lot more about my experience with the psychosis, but this post should not be about. It should instead be about my considerations about my future and with the premise that I have had an illness along the way in my youth years.

There are some chances of growing out of the disease. There are statistics on that. Can't remember how much it is on, but only a few come out of it. But still it is an opportunity and it makes me happy. It's hard to pinpoint how my illness is expressed in my daily life, but I can experience a sense of emptiness and loneliness that my psychologist tells me is part of my illness. I have also experienced alienation to myself and others. Such an unreal feeling I can get when sitting with others, which creates anxiety. Very uncomfortable and clearly also part of my illness. But besides, I do otherwise fine and have a good time. I am constantly told by my psychologist that I must not be stressed that I must take care of myself and that it is very possible that I will not be able to cope with a full-time job, but instead have to be in some flex job of a kind. This is hard to accept, as I have been able to handle very much in the past. But now we get to see.

What I deal with now is that all the big future dreams have gone into the sink and that I have to reconstruct my view of myself and be realistic. And the reality for me right now is that I don't have to have anything that is too hard ( or that's at least what my foster mother told to me, but I think she's right), but instead have to have some easy practical work that I can do in my daily life. I have tried myself with a replacement for home care, but was just terminated this summer when I was too uncertain about the tasks and that it was all too extensive for me to have to move people and perform intimate care as well as other tasks that all together had to be executed in a short time. Therefore, it was not the helph care education that the choice fell on. A hand reader who predicted me last year, just before my psychosis told me that I should not work with people directly. This, I have taken to me subsequently. So something I have been able to see myself in has been the service assistant training. However, this is just so far away from my dreams, but on the other hand, there is really not any education that I am passionate about. I just need a job I thrive on daily and that is not too extensive so I can make some money and come out and see the world and the things I am passionate about! That is my conclusion. And the reason I write about all this is because it has been difficult for me to recognize that it might just be as a service assistant that I will be able to find my own happiness and well-being in.

Thank you for choosing to read.

Love Simone

Ps. I hope there are not too many spelling mistakes!

Skriv kommentar

Dagbogsindlægget Min hudløse ærlige erkendelse er publiceret 08/07-2019 17:46 af Simone Reinholdt Nielsen (Simoneakipa).

Log på for at skrive en kommentar til denne dagbog. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.