6 måneder, 15 dage siden

Min hudløse ærlige erkendelse

Fra jam til pølsefest
Martin Micha...
5 måneder, 7 dage siden
Mit hovede er fyldt
SkriveTøsen
7 år siden
3108 2019 kom pas passer ...
Martin Micha...
4 måneder, 21 dage siden
Når lykken holder ferie.....
Marlene Gran...
7 år siden
...Og blodet flød.
Kianna Kitte...
2 år siden
Toughest Race i København...
Kianna Kitte...
2 år siden
Er godt på vej til at bli...
Bogelsker
7 år siden
Ptojekt SØNDAGSJAM
Martin Micha...
5 måneder, 18 dage siden
Arbejdet kalder - Kasper ...
Kasper Lund ...
3 år siden
Lidt af hvert.
Hanna Fink (...
3 år siden
Jeg gør det snart
H.P Moeller
3 år siden
Skriftlige prøver ... Slu...
Anne S. Chri...
5 år siden
Dagen tiltaget med 32 min...
Hanna Fink (...
6 år siden
Lidt af hvert
Hanna Fink (...
6 år siden
!tdnevmO
Camilla Rasm...
11 år siden
ENGLE ET SMUKT SYMBOL
ingelnielsen
6 år siden
Pensionisten
Hanna Fink (...
4 år siden
Kender I det?
Hanna Fink (...
6 år siden
Hvem tror vi, at vi er?
Bella Donals...
3 år siden
8 års fødselsdag.
Peter
6 år siden
Det her er ikke mit land
Olivia Birch...
4 år siden
Kreativ Blokering og Auti...
Kianna Kitte...
2 år siden
Skraldenyt
Hanna Fink (...
3 år siden
Linsen
Camilla Rasm...
11 år siden
Jane Doe eller GI Jane?
Kianna Kitte...
1 år, 4 måneder siden
19-03-17
Hannah White...
2 år siden
Lidt af hvert
Hanna Fink (...
3 år siden
Et digt
Peter Munk (...
6 år siden
Driving home for Christma...
Camilla Rasm...
3 år siden
En tur i Safaripark og hv...
Kianna Kitte...
1 år, 6 måneder siden
70 år + 3 dage
Peter Munk (...
5 år siden
Happy Fucking Birthday To...
Kianna Kitte...
1 år, 10 måneder siden
At klone sit dyr...
Kianna Kitte...
2 år siden
Den lille dreng, er mig.
Kasper Lund ...
4 år siden
En undskyldning til alle ...
Kianna Kitte...
2 år siden
Kun ti dage til konfirmat...
Michala Esch...
1 år, 9 måneder siden
At være en skaldet kvinde...
Kianna Kitte...
2 år siden
Fuglene
Hanna Fink (...
7 år siden
Forfald
Hanna Fink (...
7 år siden
Jeg er blevet moster...
Kianna Kitte...
2 år siden
haft en stille weekend
Martin Micha...
3 måneder, 8 dage siden
Wonder Woman, ny lakeret ...
Racuelle Hei...
4 år siden
God karma...
Kianna Kitte...
2 år siden
Livet er en rejse
Salomon
4 år siden
På vej hjem
Halina Abram...
2 år siden
Alice, we are not in Wond...
Tine Sønder ...
7 år siden
Hold mig i hjertet for en...
Kasper Lund ...
3 år siden
Stilhedens nåle
Tine Sønder ...
6 år siden
Maler vinge billeder
Poul Brasch ...
5 år siden
Introduktion til mig
Anne Olsen (...
4 år siden
Ferie
Hanna Fink (...
2 år siden
Skrible-maskinen kører ig...
Kianna Kitte...
2 år siden
Messingmænd og mirakelkur...
Marlene Gran...
7 år siden
...
Kianna Kitte...
11 måneder, 12 dage siden
Lidt om hverdage.
Hanna Fink (...
1 år, 4 måneder siden
Jeg har haft mange planer for mit liv samt idéer til hvad jeg kunne blive til. Jeg har søgt ind på arkitektskolen, været optaget på læreruddannelsen, gået på kunstdaghøjskole i et år med henblik på at søge ind på kunstakademier, men fortrød lige i sidste øjeblik. Jeg har også gået på en film daghøjskole i et år. Også uden at søge ind på noget lignende efterfølgende. Jeg begyndte på multimediedesign uddannelsen heri vinters, men sprang fra og skyndte mig at påbegynde en kontor uddannelse istedet for, men som jeg efter 1 uge også droppede ud af.

Jeg kom lige igennem gymnasiet på et hængende hår fra årene 2012-2015. Og efterfølgende har jeg lavet al det overnævnte og mere til. Og så lige pludselig er man 24 år og har haft en psykose på sit treogtyvende år som skulle vende op og ned på alt, men samtidig også bare på en måde som værende forudset og betryggende efterfølgende, og at det nu bare er den præmis jeg bliver nød til at leve udfra. Jeg kan ikke holde til alt, klare alt, forudse alt. Være verdensmester i alt. Gøre min mor rask fra sin borderline sygdom. Alt dette har jeg måttet erkende efter min psykose, hvor jeg blev diagnosticeret med udifferentieret skizofreni og var indlagt i to måneder på det gamle psykiatriske hospital i Risskov. Alt dette var et mareridt mens det foregik, og hvis nogle af jer der har set filmen "A beautiful mind", så er det ikke helt langt væk fra min egen oplevelse med at være psykotisk og leve i en urealistisk verden. Jeg kunne skrive meget mere om min oplevelse med psykosen, men det skal dette indlæg ikke handle om. Det skal istedet handle om mine overvejelser omkring min fremtid og med den præmis at jeg har fået en sygdom undervejs i mine ungdomsår.

Der er nogle chancer for at man kan vokse ud af sygdommen. Det er der statistik på. Kan ikke huske hvor meget at den ligger på, men det er kun ganske få, som kommer ud af det. Men alligevel så er det en mulighed og det gør mig glad. Det er svært at sætte finger på hvordan min sygdom kommer til udtryk i mit daglige liv, men jeg kan opleve en hvis tomhed og ensomheds følelse, som min psykolog fortæller mig er en del af min sygdom. Jeg har også oplevet fremmedgørelse overfor mig selv og andre. Sådan en uvirkelighedsfølelse jeg kan få når jeg sidder sammen med andre, hvilket skaber angst. Meget ubehageligt og helt klart også en del af min sygdom. Men derudover klarer jeg mig ellers fint og har det godt. Jeg får hele tiden at vide af min psykolog, at jeg ikke må blive stresset, at jeg skal passe på mig selv og at det er meget muligt at jeg ikke vil kunne klare et fuldstidsarbejde, men istedet skal være i noget flexjob af en art. Dette er svært at acceptere, da jeg før i tiden har kunne klare rigtig meget. Men nu får vi at se.

Det jeg dealer med nu, er at alle de store fremtidsdrømme er gået i vasken og at jeg blive nød til at rekonstruere mit syn på mig selv og være realistisk. Og realiteten for mig lige nu er, at jeg ikke skal have noget som er for svært (det sagde min plejemor ihvertfald til mig, og jeg tror at hun har ret), men istedet skal have noget let praktisk arbejde som jeg kan udfører i mit daglige liv. Jeg har prøvet mig med afløser for hjemmeplejen, men blev netop sagt op denne sommer, da jeg var for usikker i opgaverne og at det i det hele taget var al for omfattende for mig at skulle forflytte folk og udfører intim pleje samt andre opgaver der alt sammen skulle udføres på kort tid. Derfor blev det ikke sosu-uddannelsen, som valget faldt på. En håndlæser som spåede mig sidste år, lige før min psykose fortalte mig, at jeg ikke skal arbejde med mennesker direkte. Dette har jeg taget til mig efterfølgende. Så noget jeg har kunne se mig selv i, har været service-assistent uddannelsen. Dette er dog bare så langt væk fra mine drømme, men på den anden side, er der egentlig ikke rigtig nogle uddannelse som jeg brænder for. Jeg skal bare have et arbejde jeg trives i til dagligt og som ikke er for omfattende, så jeg kan tjene nogle penge og komme ud og se verden og de ting jeg brænder for! Det er min konklusion. Og grunden til at jeg skriver om alt dette er fordi det har været svært for mig at erkende, at det måske bare er som serviceassistent at jeg vil kunne finde min egen lykke og trivsel i.

Tak fordi i valgte at læse med.

Kh Simone

MY SKINLESS HONEST AWARENESS

I have had many plans for my life as well as ideas for what I could become. I have applied to the School of Architecture, been admitted to the teacher education, attended art day high school for a year in order to apply for art academies, but regretted at the last minute. I have also attended a film day school for a year. Also without looking into something similar subsequently. I started the multimedia design training in this winter, but jumped off and rushed to start an office education instead, but which I also dropped out after 1 week.

I just got through high school on a hanging hair from the years 2012-2015. And afterwards I have made all the above and more. And then all of a sudden you are 24 years old and have had a psychosis of his twenty-three years that should turn everything upside down, but at the same time just in a way as foreseen and reassuring afterwards, and that it is just the premise I will be had to live from. I can't stick to everything, manage everything, anticipate everything. Be world champion in everything. Make my mother healthy from her borderline disease. All of this I had to acknowledge after my psychosis, where I was diagnosed with undifferentiated schizophrenia and was hospitalized for two months at the old psychiatric hospital in Risskov. All this was a nightmare while it was happening, and if some of you who have seen the movie "A beautiful mind" then it is not far from my own experience of being psychotic and living in an unrealistic world. I could write a lot more about my experience with the psychosis, but this post should not be about. It should instead be about my considerations about my future and with the premise that I have had an illness along the way in my youth years.

There are some chances of growing out of the disease. There are statistics on that. Can't remember how much it is on, but only a few come out of it. But still it is an opportunity and it makes me happy. It's hard to pinpoint how my illness is expressed in my daily life, but I can experience a sense of emptiness and loneliness that my psychologist tells me is part of my illness. I have also experienced alienation to myself and others. Such an unreal feeling I can get when sitting with others, which creates anxiety. Very uncomfortable and clearly also part of my illness. But besides, I do otherwise fine and have a good time. I am constantly told by my psychologist that I must not be stressed that I must take care of myself and that it is very possible that I will not be able to cope with a full-time job, but instead have to be in some flex job of a kind. This is hard to accept, as I have been able to handle very much in the past. But now we get to see.

What I deal with now is that all the big future dreams have gone into the sink and that I have to reconstruct my view of myself and be realistic. And the reality for me right now is that I don't have to have anything that is too hard ( or that's at least what my foster mother told to me, but I think she's right), but instead have to have some easy practical work that I can do in my daily life. I have tried myself with a replacement for home care, but was just terminated this summer when I was too uncertain about the tasks and that it was all too extensive for me to have to move people and perform intimate care as well as other tasks that all together had to be executed in a short time. Therefore, it was not the helph care education that the choice fell on. A hand reader who predicted me last year, just before my psychosis told me that I should not work with people directly. This, I have taken to me subsequently. So something I have been able to see myself in has been the service assistant training. However, this is just so far away from my dreams, but on the other hand, there is really not any education that I am passionate about. I just need a job I thrive on daily and that is not too extensive so I can make some money and come out and see the world and the things I am passionate about! That is my conclusion. And the reason I write about all this is because it has been difficult for me to recognize that it might just be as a service assistant that I will be able to find my own happiness and well-being in.

Thank you for choosing to read.

Love Simone

Ps. I hope there are not too many spelling mistakes!

Skriv kommentar

Dagbogsindlægget Min hudløse ærlige erkendelse er publiceret 08/07-2019 17:46 af Simone Reinholdt Nielsen (Simoneakipa).

Log på for at skrive en kommentar til denne dagbog. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.