Religion, politik og samfund · blasmefriparagraffen, skal den afskaffes ?

19 svar
Senest opdateret 6 år siden · 5 bruger(e) deltager
6 år siden

http://www.information.dk/525867

Tjae, det er vel bare det jeg ønsker debatteret. Det lyder besnærende i ytringsfrihedens lys at fjerne denne beskyttelse af troende og deres rekvilier, bøger oa..

Jeg er imod at fjerne denne ret til at domsfælde blasmefiudøvere.

Med venlig hilsen Robert

6 år siden
6 år siden

http://www.information.dk/525867

Tjae, det er vel bare dét jeg ønsker debatteret. Det lyder besnæende at fjerne denne beskyttelse i ytringfrihedens navn, så man kan gøre hvad som helst overfor troende, deres rekvilier, bøger, huse oa.

Jeg er imod aat fjerne denne ret til at domsfælde blasfemiudøvere.

Med venlig hilsen Robert

6 år siden
6 år siden

En ting er, at vi skal opføre os ordentligt og behandle hinanden med respekt, noget andet er at påbyde det ved lov, og straffe hvis loven brydes.

Selvfølgelig vil vi kritisere religion, ligesom alle andre livsholdninger kan kritiseres. Vi har jo i lang tid frit kunnet kritisere kristendommen, hvorfor så ikke islam? Sådan er demokratiet jo. Men det ændrer jo ikke at ordentlig opførsel, og respekt for andre er noget der skal læres og praktiseres. Det er også demokrati.

Hvad er i øvrigt blasfemi? Så vidt jeg kan se er det en temmelig elastisk og ubestemmelig størrelse.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Det er en meget elastisk størrelse!
Og derfor må man spørge hvor man skal sætte grænsen for elastikkens spænding.
Det vil der være mange meninger om.
Man må spørge sig: Skal de der kan tænkes at blive sure over noget (fordi det er blasfemisk) selv bestemme hvor tolerancen skal lægges?
Nogen vil mene at alt der kan fornærme de religiøse følelser skal være forbudt. Andre vil gradbøje begrebet.
Man har forsøgt i FN regi at gøre blasfemi (religionskritik) til et spørgsmål om racisme. Så hvis racisme er forbudt er blasfemi automatisk også.
Èt er spørgsmålet om forbud. Et andet er spørgsmålet om straf.
Her er der også plads til uenighed. Nogen vil mene at blasfemi skal straffes mindst lige så hårdt som andre kriminelle handlinger.

Nogle vil måske foreslå opretholdelse af forbudet i den hensigt at holde fænomenet nede. Ikke så meget fordi man selv mener at blasfemi er særlig alvorligt, men fordi en lempelse kan føre til selvtægt hos nogle der absolut ikke kan leve med begået blasfemi.

I DK blev blasfemiparagraffen næsten afskaffet i praksis da Thorsen lavede sin Jesusfilm. Og ironisk nok har der været flere politikere der ville have stemt for en formel afskaffelse dengang, som nu idag ville stemme imod? Hvorfor det?
Fordi en ting er ens egen religion (som man absolut ikke vil vedgå) et andet er andre folkeslags ditto. Kan vi afskaffe blasfemiforbudet når indvandrede folk selv lægger så stærk vægt på bevarelse af det?
Det kan være fristende af høflighed at svare nej til dette.
Men så må man gøre sig klart at der heri ligger en blåstempling af fænomenet multikulturel justits. Har man først godkendt noget sådant, ligger vejen åben til andre juridiske områder. Sådanne kunne eksempelvis være ægteskabsalder. Og talrige andre områder, som jeg ikke vil opremse her.

Et dilemma ved blasfemispørgsmålet er den uundgåelige racemæssige berøringsflade. Med den brede formulering af racismefænomenet kan man ikke smutte udenom. For definitionen af blasfemiens tærskler vil overlappe racistiske tærskler.
Og nogle vil basere deres stillingtagen på dette: "Da jeg bestemt er imod enhver form for racisme, er jeg også imod blasfemiparagraffens afskaffelse."

Hvad gør en klog?

Han erkender at en beslutningstagen kræver en bredere perspektivering.
Ingen fornuftige mennesker går ind for at man skal genere og såre hinanden. Der er noget der hedder almindelig høflighed. Og når vi har inviteret nogle til at bo her, så må vi også selv tillempe vores optræden så det ikke sker.
Skal vi afskaffe paragraffen blot fordi der er kommet mange muslimer til Danmark? Vi havde jo paragraffen i forvejen. Og den har vi levet fint med hidtil. Derfor vil det se ud som at hvis vi nu afskaffer paragraffen, så er det bare for at genere muslimerne. Den er faktisk svær at smyge sig uden om.

Hvad mener jeg så selv?
Måske bør vi ikke isoleret afskaffe blasfemiparagraffen.
Måske skal vi gøre noget andet.
Vi skal fastslå parlamentarismen i grundloven. Og dermed fastslå vort oligokulturelle dogme* hvor den reformerte kristendom har særstatus og hvor politik virksomhed der sigter på afskaffelse af disse elementære systemer kriminaliseres.
Kulturelle særstandpunkter henvises til privatsfæren og dersom de udkrystalliseres i politiske bevægelser pålægges de forbud.

De paragraffer i Grundloven der konstituerer vores parlamentariske forfatning som beskrevet, skal ikke kunne afskaffes indenfor rammerne af demokratiet. Ethvert forsøg på gennem demokratiske metoder at afskaffe frihedsrettighederne som vi kender dem, enten gennem massebevægelser eller gennem intimidering ved selvtægt, skal betragtes som forsøg på en voldelig afskaffelse af vores forfatning.

Blasfemi kan i grelle tilfælde straffes med bøde. Det vil være op til domstolene at vurdere om enkeltpersoner herigennem har lidt skade.

*Man har lov at mene noget andet og privat have en anden kultur, men man skal i et og alt adlyde danske love.

6 år siden
6 år siden

I almindelighed er love ikke oprettet for de fornuftige som af sig selv kan opføre sig ordentligt. Love oprettes for de dumme og kriminelle, der ikke kan finde ud af at respektere andre og andres ejendom.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden

Robert

Det har du selvfølgelig ret i, men de dumme tænker nok ikke over, at der er en blasfemiparagraf. Men de kan måske nok reagere på, at blive belært om at opføre sig ordentligt. Men en finke af fadet vil nok aldrig kunne undgås.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Blasfemi paragraffen har, som jeg kan se, kun ført til tre domfældelser:

19. januar 1938 over en gruppe nazister, der bliver dømt for omdeling af antisemitiske løbesedler.
På baggrund af denne dom bliver straffelovens §266b vedtaget den 15. marts 1939.

I 1946 har et par iført sig præstekjoler og i den mundering døbt en dukke. De idømmes bødestraf.

I den seneste domfældelse 27. oktober 1971 frifindes DR i Trille sagen.

Blasfemi paragraffen er et fortidslevn fra enevældens tid.
Verden har bevæget sig en del siden dengang, men da paragraffen åbenbart ingen praktisk betydning eller for ytringsfriheden nogen væsentlige begrænsninger har. Så kan jeg fint affinde mig med den.
Som staffage er den jo sikkert meget anvendelig udadtil. Selv om andre paragraffer i straffeloven nok er mere anvendelige til retsforfølgelse af mindretals overgreb.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

At blasfemiparagraffen ikke er benyttet mere, skyldes nok mere samfundets holdningsløshed, fremfor dens legalitet. Hvis nu nogle vanvittige hoveder fra IS begyndte at rive Marmorkirken ned, som en overholdelse af deres forskruede religion, så burde de kunne dømmes også udfra en virkningsfuld blasfemilov.

MVH/Robert

6 år siden
6 år siden

#7 I tilfældet med Marmorkirken kan §140 blasfemiparagraffen ikke anvendes.

"§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Hærværk findes der derimod en ret klar og stærk lovgivning til at tage sig af.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden

#8: hvis ødelæggelsen af Marmorkirken er religiøst betinget, mener jeg at det blandt andet er blasfemi.

vh Robert

6 år siden
6 år siden

Det kan da godt være, at ødelæggelsen af Marmorkirken kan være blasfemi, især hvis man strækker loven en del. Men hvorfor skulle man dog det, når der er så mange andre love der kunne ramme vandalerne. Desuden bor Gud ikke i huse, og mange kirker og templer er sunket i grus i tidens løb, uden at Gud er blevet hjemløs af den grund. Men måske bliver han hjemløs, hvis vi udelukker ham fra vore hjerter. Men det kan lovparagraffer nok ikke gøre meget ved.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Ja, ødelæggelse af marmorkirken er blandt meget andet blasfemi. Men skulle den paragraf benyttes til domfældelse, ville straffen ikke blive stor efter dansk tradition.

Vigtigere er de andre principper en sådan ødelæggelse vil bryde med. Hærværk og udsættelse af sagesløse for fare.

Mit første noget "bombastiske" indlæg handlede om at uanset hvad vi gør med blasfemiparagraffen, vil det kun få begrænset virkning. For visse folk vil selv straffe blasfemi, hvis de bliver sure nok.
Det handler om at dansk jura er truet med at blive sat helt ud af spillet, når andre kulturer tager affære.
Vigtigst er at samfundet sikrer at dansk jura i alle samfundets anliggener forbliver en udslagsgivende faktor.
Vi har ytringsfrihed. Det betyder ikke at alle ytringer er kloge eller hensigtsmæssige. Men ytringer skal kun straffes, hvis de bryder danske love.
Hvis guder fornærmes må de selv tager affære.

6 år siden
6 år siden

§ 140 er blasfemiparagraffen og den er kort og præcis.

Min påstand er at huse også kan udsættes for blasfemiske handlinger, såfremt den kriminelle har til hensigt at ødelægge fordi det er et aktivt Guds hus.

Her på midtsjælland var der, for en del år siden, en fyr der havde for vane at sætte ild til kirker - netop fordi det var kirker. Han blev ikke dømt for blasfemi, men for hærværk. Men at loven ikke tages ibrug syntes jeg taler mere om samfundets ligegyldighed, end om overtrædelsens beskaffenhed.

Thorsens berygtede og platte Jesusfilm, burde også have udløst blasfemiparagraffen, men den gjorde det ikke fordi samfundet ikke tog sig sammen, og fordi nogle smarte advokater fik talt sagen i smadder.

Min påstand er at §140 kan benyttes meget mere, hvis samfundet havde rygrad. Hvis der foretages ødelæggelser samtidigt med overtrædelser af §140, så skal der selvfølgeligt også dømmes herfor. Det er iøvrigt meget normalt at når der dømmes kriminelle i en retsag, så dømmes de efter flere anklagepunkter.

MVH Robert

6 år siden
6 år siden

Robert

"... hvis samfundet havde rygrad".

Mener du med dette, at religionen burde have større indflydelse på retsudøvelsen?

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Nej ! overhovedet ikke. Men jeg ser gerne at alle udviser en principbetonet respekt overfor alle troende og hvis denne respekt ikke overholdes, at det så har konsekvenser.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden

Jeg forstår godt at de troende har brug for respekt.
Men det har da alle mennesker.
Ikke-troende har samme rettigheder.
Vantro og andre hedninger er altid blevet truet med al verdens ulykker efter døden.
De troende kan skruppe op i himmelen og hygge sig med harpe og hvad de ellers har til rådighed.
De har så at sige deres på det tørre!
Og de har krav på præcis samme respekt som de giver andre.

6 år siden
6 år siden
#16

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Jeg er stok konservativ med tilhæng af socialisme !

Og jeg kan ikke lide sædernes forfald .

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden

Det der er sædernes forfald for den ene, er frihed for den anden.

Kåemer

6 år siden
6 år siden

Jeg har ofte her forsvaret Folkekirken og den reformerte kristendom. Men jeg må også leve med at Jesus skal have sagt at enhver synd kan tilgives. Kun ikke han der ikke tror på Herren, for han er rådden i sit inderste. Eller noget i den retning. Så mordere, skattesnydere, hjemmerøvere, voldtagere og mange andre kan tilgives. Kun ikke jeg, der ikke er troende. Jeg er pilrådden. Og millioner af mennesker vil give Jesus ret.
Kan man forstå at det kan friste mig til at formulere mig i mindre diplomatiske vendinger? Hvad kunne man forvente?

Respekt er ikke noget man kan kræve. Det gives helt af sig selv til den der sætter et godt eksempel!
Jeg forlanger ikke at danske love bliver respekteret. Kun at de bliver adlydt. Ellers kan man frit daffe til andre lande hvor de ikke gælder. Men det er bestemt en fordel hvis danske love respekteres. For de giver trivsel til de mange, der ønsker frihed under ansvar. Danske love er ikke perfekte. Men de er ikke værst.

En tidligere muslim der stod omtalt i en netavis fornylig, og som nu er præst i Folkekirken sagde, at såvel Islam som kristendommen kunne beskrives ved fem bogstaver: Ved Islam er det "loven." Ved kristendommen er det "nåden."
Det er jo et godt "dansk" synspunkt. Selvom nåden åbenbart kun angår de troende. Ikke os der kun betaler vores kirkeskat.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten blasmefriparagraffen, skal den afskaffes ? er startet 02/03-2015 01:06 af Robert Kallehave og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

9Brug af kommentarer?
59 minutter siden · Pia Hansen
3926Dagens ord
1 dag, 5 timer siden · Aviaja
480Kontraster
2 dage siden · Savanti
2Efterlysning af serie
11 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
14 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
15 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 5 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 15 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 18 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 9 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 11 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 13 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 14 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 15 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 16 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 17 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 19 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 20 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 23 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 26 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 29 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 7 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 9 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 10 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 12 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 12 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 13 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 16 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 18 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
3 måneder, 20 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
3 måneder, 22 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
3 måneder, 23 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
3 måneder, 23 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
3 måneder, 28 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
4 måneder, 1 dag siden · dino
2jeg søger feedback
4 måneder, 8 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
4 måneder, 9 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
4 måneder, 11 dage siden · hermanøv
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
9 måneder, 14 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
10 måneder, 8 dage siden · Wernn
0Kringsat
10 måneder, 24 dage siden · Engbo
52Treenigheden
11 måneder, 29 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 2 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 2 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 3 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 4 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 4 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 4 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 4 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 5 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 5 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 6 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 6 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 6 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 7 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 7 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 9 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 9 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 9 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 11 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo