Religion, politik og samfund · Hvad er meningen med livet?

26 svar
Senest opdateret 1 måned, 26 dage siden · 9 bruger(e) deltager
2 måneder, 17 dage siden

Lad mig se jeres tanker

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Burde du ikke lægge ud med at fortælle dine egne tanker".

Karen Blixen skrev, at hensigten med livet er at fuldbyrde den idé Gud havde med at skabe os. Man behøver ikke at være særlig religiøs for at følge det råd. Vi er alle født med visse evner og muligheder, dem bør vi gøre vort bedste for at opfylde.

Kåemer

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Jeg tror meningen med livet er, aldrig at stoppe med at være nysgerrig efter at finde svaret.

Og så tror jeg det handler om at give livet videre - ikke nødvendigvis med at få børn - men at man af sin egen sjæl, deler sine tanker, til kommende individer man møder - og giver dem, lidt af sig selv - og sit liv. Så de kan give lidt af mit videre til andre. Meningen med livet er at i er mig, og jeg er jer.


Bland

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Jeg tillader mig også at citerer fra biblen: "Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt." ( Prædikerens Bog kapitel 3 vers 1)

Jeg kender ikke livet, men jeg agter at leve det alligevel.

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

En Schopenhauer kunne have sagt omtrent (Jeg skal vogte mig for at tale om hvad han præcis ville sige!)
Man lever fordi man vil det. Denne vilje til liv skaber meningen i sig selv.

Så snart livet opstod, VILLE livet leve.

Jeg synes at en væsentlig del af meningen er at lære noget nyt.
I samme stund man slår øjnene op - og ørerne - dukker spørgsmålet op: Hvad???
Og man søger et svar.
Dermed mener jeg på den anden side at livet ikke har en mening forud.
Man må skabe en mening.
Men ikke alle har det så let at de orker at beskæftige sig med det. De har travlt med at overleve som det primære.
Først må man leve, siden kan man spørge hvorfor.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Jo mere jeg tænker over "meningen med livet," går det op for mig, at dette er absurd.
Jeg tror blot meningen med livet er en illusion som værn mod døden.
Vi tør ikke se det meningsløse i øjnene, og derfor skaber vi denne utopi som forsvar mod døden.
Før i tiden fandt folk denne mening i biblen eller andre religiøse skrifter - og de bagvedliggende historier.
I vore dage er meningen nok mere selvrealiserende: At gør karrierer, få et stort hus, stor husstand og stor bogreol. For mig er spørgsmålet ikke hvilken mening, men om der overhovedet er en dybere hensigt med livet.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Jeg kan anbefale at man stifter (et perifert) bekendtskab med den klassiske konflikt imellem synspunkter ytret af Martin Luther og Erasmus af Rotterdam.
Jeg aner ikke om de selv udvekslede meninger (jeg gætter at de ikke) eller om det er eftertiden der har sat dem op mod hinanden.
Det handler om
Determinisme kontra indeterminisme.

En kæmpe stort emne!

Determinismen handler om at ting er forudbestemt. Ikke nødvendigvis sådan at mennesker kan få kendskab til en sådan forud lagt plan, men at Gud har det.
En almægtig gud kan næppe tænkes ikke at kunne se ud i fremtiden, da alt er ham muligt. Da Gud således kender fremtiden må den føje sig efter hans vilje, og menneskenes gøren og laden er dermed fastlagt på forhånd - selvom menneskene ikke selv kender planen.
Det betyder at mennesket reelt ikke har en fri vilje. Mennesket må følge det spor som Gud har lagt ud.

En sådan tankegang giver selvsagt problemer. For dermed vil også forbrydelser være kendte af Gud. Selv de forbrydelser der endnu ikke er begået. Hvad gør så Gud for at undgå forbrydelserne?
Tjah... Hvis han ikke griber direkte ind og forhindrer dem - det ved vi jo at han ikke gør, for så ville ingen forbrydelser jo ske - hvor megen skyld kan man da lægge på menneskenes samvittighed?
Men Gud griber måske ind på en anden måde, nemlig gennem hans ord som er givet ved Bibelen. Disse ord kunne holde menneskene på det rette spor. Men hvilken, mening giver det, hvis Gud alligevel kender resultatet?
Allerede i Paradisets Have sås problemet. For Gud må så have vidst at Adam og Eva ville spise af æblerne. Hvorfor satte han så overhovedet visdommens træ, når han vidste at menneskene ville være ulydige?
Hvis man lægger en frikadelle foran en hund med beskeden at den ikke må spise den, hvad gør man da når man en dag senere opdager at frikadellen alligevel er spist? Smider man hunden ud som straf? Man vidste jo godt at den ikke kunne lade godbidden ligge.

Hvem står nu bag dette deterministiske synspunkt?
Det gjorde Luther. For han kunne ikke tænke sig en Gud der ikke vidste alt.

Det var Erasmus der stod for indeterminismen. Som tages til indtægt for menneskenes frie vilje.
Har mennesket en fri vilje kan heller ikke Gud kende resultatet af dets handlinger!
Indeterminismen har været populær op til vor tid. Specielt skal fremhæves atomfysikken, hvor Københavnerskolen, som ikke mindst repræsenteres af Bohr og Heisenberg, fremlagde den model, at kvantemekanikken betød et farvel til den fulde kausalitet, ikke blot i verden som et hele, men helt ned til det fysiske eksperiment.
Indeterminismen var en principiel og dermed uundgåelig egenskab ved fysikkens kvantemekaniske mikroverden. Og da denne kvantefysik måtte gælde for hele verden, ville også indeterminismen slå igennem som et bærende princip.
Jeg har selv engang her i debatten om empiriokriticismen argumenteret for at man ikke kan udlede en generel indeterminisme ud fra kvantemekanikken.

Men menneskets såkaldte frie vilje er igen kommet under pres. Og det skyldes at eksperimenter har syntes at påvise at vor bevidsthed ikke fungerer helt som vi troede.

Men det er en anden sag.

Hvor om alting er - som man ofte ser det kaldet - spørgsmålet om mening støder sammen med ovenstående konflikt. For er alt givet på forhånd, a la Luther, så er der en mening med alting.
Tyer men derimod til indeterminismen og dermed menneskets frie vilje, nærmer man sig snarere den tanke, at meningen med livet ikke er forud givet, men noget vi må skabe selv.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Hej Dalsgaard.

Det er rigtigt, at Luther mente, at mennesket er bundet til Guds vilje. Det er dog ikke det samme som, at mennesket ikke har nogen vilje. Han mente ikke at mennesket er uden ansvar, men blot at ingen er dømt til fortabelse.

Der står jo også skrevet: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv" (Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16).

Der var mange andre reformatorer, der mente, at gud både forudbestemte til frelse og fortabelse, men altså ikke Luther.

Derfor er livets mening vel noget så absurd.
Hvis ikke vi kender skaberens mening, - Gud eller ikke gud - har livet vel ingen dybere fornuft for os mennesker. Kun den mening vi selv vælger at pryde vore respektive tilværelse med, men den bliver vel aldrig livets mening, men blot tilværelsens.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Jeg. Er. Her. Nu.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Der er skrevet bøger på dansk om emnet, men jeg kan ikke nævne referencer for determinismen. Men jeg husker en Bergsteins forsvar for indeterminismen.
Wiki bringer dog dette:
Dog har mange markante tænkere indenfor kristendommen ment, at ideen om Guds almagt er forenelig med den frie vilje - f.eks. Thomas Aquinas - og de tager derved en position man kalder kompatibilisme. Men det er ikke alle der mener dette. Martin Luther kendes for kategorisk at have afvist, at mennesket skulle besidde en egentlig fri vilje, og skaber altså grobund for prædestinationslæren, hvor det enkelte menneskes frelse eller fortabelse allerede på forhånd er bestemt af Gud.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden
#10 Engbo

Når der nu i debatten bliver brugt det religiøse om en mening med livet, så mener jeg,at sætningen om mennesket "Er skabt i vort billede," er en god formulering, når vi taler om en mening med livet.

Meningen med livet er, at vi selv planter det paradis, som vi blev ud drevet fra. ---
Vi kan være lykkelige over at have et godt liv; men vi bør ikke være lykkelige på bekostning af de der sulter, eller er ofre fra krige. En mening med livet er, at vi kæmper for en rigere tilværelse for vore medmennesker. Men vi kan da gruble i stedet for at være aktive i forhold til det vi tror på.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden
#11 Engbo

Johannes Døberen blev halshugget, fordi moderen til den herlige danserinde gav datteren det råd. at det ønske som kongen vil opfylde er: Giv mig Johannes Døberens hoved på et fad. Før Johannes sad i fængsel havde han opfordret til at dele rigdomme til de der intet havde.
Det var og er stadig grimme tanker.

Han havde kritiseret kongehuset for deres grådige og syndige liv. Det var vigtigt for dansepigens moder at forsvare de friheds idealer. Så var munden da lukket på kritikeren.

Historien kan let sættes på nutiden, hvor øksen til henrettelser stadig bliver brugt mens pæne damer laver aftaler med bødlerne.
Der er forskelige opfattelser om meninger med livet.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Spørgsmålet om meningen med livet forudsætter, at der er en mening, og at denne er meningen, altså, at den er ens for alle mennesker.
Nu går jeg ud fra, at både stilleren af spørgsmålet og dem, der forventes at svare, er mennesker, men det er netop et problem. Mennesket er ikke specielt egnet til at svare på denne type spørgsmål.
Spørgsmålet bliver nemt til et spørgsmål om lykke, men de to ting er ikke ens, selv om svaret ofte vil være det. For mennesket er måske nok en art, men det er først og fremmest en samling individer, og af dem kan man næppe forvente et entydigt svar.
Nogle gange er det nok at konstatere, at tingene findes, uden at man behøver at søge en mening med dem, men selv dette, at noget skulle findes, kan der næppe nås enighed om. Hvis tingene findes, findes der måske en mening med dem, men det er næppe meningen, at det skulle være til debat, hvad meningen er. Det er en del af projektet at finde sin mening i virvaret af meninger.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 15 dage siden

Jeg har netop læst op på emnet:

Ifølge Luther er guds vilje altdominerende, men mennesket er - ifølge ham selv - forbundet med djævlen: det han kalder 'den trælbundne vilje'.

Jeg vil citere Luther ('DEN TRÆLBUNDNE VILJE,' 1525). - en korrespondance mellem Luther og Erasmus af Rotterdam:

"Men hvad Guds nåde ikke gør er ikke godt. Deraf følger, at den frie vilje uden Guds nåde ikke er fri, men uforanderligt taget til fange og gjort til slave af det onde, eftersom den ikke alene kan vende sig mod det gode."

Luther mener, at Guds vilje er åndens åbenbaring og nåde:

"Men hvis vi siger, at den frie viljes kraft er den, hvorved mennesket er duelig til at blive grebet af ånden og blive fyldt af ånden, eftersom det er skabt til enten evigt liv eller evig død, så vil vi tale ret. For denne kraft, det vil sige, denne egnethed, eller, som sofisterne kalder det, denne dispositive kvalitet og passive egnethed, den bekender også vi."

Vi må derfor, ifølge Luther, selv binde os fri fra Satans vilje for at følge Guds vilje:

"Men overfor Gud eller i de ting, der har med frelse eller fordømmelse at gøre, har mennesket ikke nogen fri vilje, det er fanget, underkastet og trælbunden, enten under Guds vilje eller under Satans vilje."

Jeg kan kun anbefale at læse hele teksten eller uddrag fra den, og undskyld hvis nogen ikke syntes om dette teologiske sidespor i debatten.

2 måneder, 15 dage siden
2 måneder, 15 dage siden
#14 Engbo

Der er jo også en tekst, der siger: "Den der søger skal finde...banker på og der skal lukkes op."

2 måneder, 15 dage siden
2 måneder, 15 dage siden

Lignelsen om de betroede talenter

Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to, og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

2 måneder, 15 dage siden
2 måneder, 15 dage siden

'Lignelsen om de betroede talenter' handler om, at vi ikke bare skal læne os tilbage og vente på Kristi genkomst, men udnytte sit kristne virke: "Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse." (første Korinterbrev 14:26) - dette er vel for et kristent menneske meningen med livet.

2 måneder, 15 dage siden
2 måneder, 15 dage siden

Jeg tror, at det er denne tekst, du tænker på, Engbo:

"Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for." (Mattæusevangeliet 7:7,8)

Jeg er selv meget glad for den tekst.

2 måneder, 15 dage siden
2 måneder, 15 dage siden

Hypotese:
Vi er noget liv: (tanke følelse vilje) Dette liv har svøbt det materielle omkring sig. Det gjorde det for at få nogle oplevelser, som det ikke havde kunnet få i den IKKE materielle verden, som det kom fra (En verden der består alene af tanke følelse vilje).
Nu kommer alle de materielle sanser og giver et helt nyt spektrum af oplevelser.
Hensigten med livet er at OPLEVE alt det der kan opleves i den materielle verden.
Vore tanker, følelser, viljer, er jo fulgt med. De giver en stadig vurdering af vore oplevelser og giver impulser til nye tanker, følelser, viljer. En dag dør vi, og er så igen i tanke, følelse, viljes verdenen. Nu har vi lært noget om universets regler, som vi ellers ikke kunne have lært. Så glæder vi os/fortryder/angrer/forstår det gode/det onde/ bedre end før. Så prøver vi at blive 'bedre' og er klar til en ny omgang...
En ny baby !!!

2 måneder, 15 dage siden
2 måneder, 14 dage siden

Ordet og begrebet talent stammer fra denne lignelse om de betroede talenter. Det er ikke uden grund, at ordet talent har fået betydningen "evne". Vi har alle nogen talenter, og livet går ud på hvordan vi udvikler og udnytter dem.

Kåemer

2 måneder, 14 dage siden
2 måneder, 14 dage siden

Det er nogle spændende kommentarer I bringer her.

Så meningen er ikke alene at lære, men også at gøre noget (konstruktivt) med sin lærdom.

i Harald Kiddes roman "Helten" er der en mand der fra sin barndom har været dybt troende. Han har ikke ønsket sig stort andet end at leve efter sin kristendoms budskab.
Det får umiddelbart den konsekvens at han intet gør. Han isolerer sig på Anholt og levet et asketisk, (men dog for skolebørnene nyttigt) liv.

I sit livs krise erkender han at han intet nyttigt har gjort i sit liv. I sin næsten klosteragtige ensomhed har han forsømt at "få sig et liv." Og det er noget man måske kunne bebrejde munke der lever i deres celler og sjældent taler et ord.
Han trøstes dog ved den besked at han ved sit gode eksempel nok har reddet en mand fra at blive morder. Så en enkelt god ting har han altså udrettet.

Det må være træls for en munk, der siden novicetiden har levet i total askese, til slut at erkende at Gud ikke har ønsket at han skulle leve i askese og (måske) fordummende passivitet. for slet ikke at tale om den krise der opstår, hvis han i alderdommen begynder at tvivle om Guds eksistens.

2 måneder, 14 dage siden
2 måneder, 14 dage siden

#14 (Engbo): Der er jo også en tekst, der siger: "Den der søger skal finde...banker på og der skal lukkes op."

Hvad betyder det?

2 måneder, 14 dage siden
2 måneder, 14 dage siden

Det betyder, Anna Bland, at søger man Gud, vil man også finde ham - det er aldrig nogensinde Gud der forlader mennesket, men mennesket der forlader Gud.
Det er det som menes med "den der søger skal finde."

2 måneder, 14 dage siden
2 måneder, 14 dage siden
#23 Engbo

#21 Anna I debatten ingik der bemærkninger om det fastlåste - som jeg forstod som alt var forudbestemt. Der for mener jeg - lidt modsat -, at den der søger kan også finde en mening med livet.

Det er noget jeg ofte har tænkt på. I barndommens skole blev vi belært om, som eksempel Skolelæreren fortalt om Peters svigt:"Inden hanen galer to(?) gange vil du fornægte mig tre gange."
Læreren tilføjede. Havde Peter ikke fornægtet sit tilhørsforhold ville der have sket noget stort - ikke at Jesus ikke skulle korsfæstes, for det var jo spået; Men..."

Jeg er absolut modstander af den tankegang - for så skulle alt jo være fastlåst. Jeg tager spådomme som advarsler og ikke som automatik.
Så bare i gang med at forbedre verden og kæmp for retfærdighed.

2 måneder, 14 dage siden
2 måneder, 14 dage siden

Spørgsmålet var: "Hvad er meningen med livet?". De fleste teorier, jeg er stødt på, er enige om, at livet opstod. Devisen er vel, at livet er her nu, derfor må det være kommet et sted fra. Er der så en mening med, at det opstod?
Ting opstår ikke uden grund. Logikken foreskriver derfor, at der må være en mening med det, ellers ville det ikke være opstået.
Hvad denne mening så er, er vi meget langt fra, at kunne svare på. Spørgsmålet ligner et af de mere fundamentale spørgsmål, nemlig, hvorfor der er noget og ikke intet.
Hvis vi kunne svare på, hvorfor materien eksisterer, ville det være nemt at svare på, hvorfor livet findes, og selvfølgelig også, hvad meningen med det er. Måske er den bedste metode til at finde svaret, at arbejde sig frem til et spørgsmål, det rent faktisk ville være muligt at besvare. Det er bare meget sværere at arbejde sig den modsatte vej.
Det kræver en sytematisk tilgang, og det er sandsynligvis ikke nok.

2 måneder, 14 dage siden
2 måneder, 4 dage siden

Jeg mener livet er hvad man gør det til.
Det handler om at kende sine grænser og lære en masse nye ting hver eneste dag.
At gøre sig selv, men også andre glade.
At udrette ting for verden.
At gøre de ting man godt kan lide at lave.
At opleve nye og spændende ting og steder.
At være der for hinanden.
At opleve smerte, men også behagelige ting, som gør én stærkere med årene.
At lave fejl og så at rette dem.
At få sig forskellige hobbyer.
At skabe liv, hvis man gerne vil det.
At komme ovenpå igen, efter man har været i et sort, dybt hul.
At se lyset for enden af tunnelen.
At give slip og at komme videre.
At yde sit allerbedste i hver en situation.

2 måneder, 4 dage siden
1 måned, 26 dage siden

Min personlige mening, er at der ikke er nogen mening.
Dette betyder ikke, at man skal stoppe med at leve, men at vi umuligt kan sige hvad meningen med livet er.
Selvom vi mennesker står over andre dyr grupper, fordi vi kan betvivle vores egen eksistens, betyder ikke at vi kan kende den til.
For mig er det lidt et paradoks, da en person kan komme med et grundlag, og at der altid kan være en anden, som kan modsige dette.
Et væsen skal have skabt en til, for at der kan være en mening, men i verden hvor flere og flere bliver ateister, forsvinder formålet lidt.

Hvis man direkte vil have en mening, er det at følge naturens gang, og finde vores egne meninger, så vi kan bevæge os fremad.

1 måned, 26 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Hvad er meningen med livet? er startet 02/09-2018 15:39 af Anna Bland (Ingenting) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

38Mand/kvinde
7 timer, 5 minutter siden · dino
78Hvad er du taknemmelig for i dag?
10 timer, 6 minutter siden · Christian Egeda...
2285Dagens ord
1 dag, 6 timer siden · Engbo
44Kontraster
2 dage, 11 timer siden · Savanti
69Dagens Vits
2 dage, 14 timer siden · Savanti
6Helbred opdatering.
2 dage, 17 timer siden · Savanti
17Hormonforstyrrende stoffer.
3 dage siden · DenFrieNukleoti...
71Saudi-Arabien - Rusland
4 dage siden · Engbo
6Kulturen står i en stilstand, der k...
6 dage siden · Nicolas Birch-J...
11NaNoWriMo
7 dage siden · Eddie
2Entropi og evolution
10 dage siden · dino
46At rejse er at leve?
13 dage siden · Nicolas Birch-J...
5Bogforum
13 dage siden · jebomik
15Endestation - eller strengt nåleøje...
14 dage siden · tope
20Forlagsbranchen er i opbrud!
14 dage siden · tope
2Lektørudtalelse på en af forfattern...
15 dage siden · NAHansen
1Digte/ tekster om månen
16 dage siden · Kåemer
7Moderne fraser og vendinger.
21 dage siden · Rimon Waad Herm...
0Zenon, Newton og høeg
21 dage siden · dino
0Så rundede jeg 400 visninger
23 dage siden · knudkp
5hvad er fordelen ved ISBN nr?
25 dage siden · vikingo
11Dåseåbner
25 dage siden · Kåemer
5Kødspisere kontra vegetarer kontra ...
28 dage siden · dino
7Religions forum?
28 dage siden · Inghard
9Er den danske kultur modellerbar?
29 dage siden · Nicolas Birch-J...
8Forfatter
1 måned siden · tope
16Fredagsbrok
1 måned, 1 dag siden · knudkp
11Sofies 5-trins selvværds-kursus
1 måned, 1 dag siden · Kåemer
0Jeg er god til at rette tekster.
1 måned, 1 dag siden · Mikkelræv
2Kan digte betalæses?
1 måned, 1 dag siden · dino
1Roman
1 måned, 3 dage siden · Eddie
1Kommenter gerne min ene men lange l...
1 måned, 3 dage siden · NAHansen
4Boganmelder, hvordan?
1 måned, 3 dage siden · NAHansen
3Betalæsere søges
1 måned, 3 dage siden · NAHansen
2At sende en PDF til tryk...
1 måned, 5 dage siden · little T
5Hvorfor aldersgrænse og unge forfat...
1 måned, 9 dage siden · Kåemer
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 måned, 19 dage siden · Engbo
0Redigering
1 måned, 19 dage siden · Mitmit
7Redigering - og ikke mindst slutnin...
1 måned, 19 dage siden · Mitmit
2Smil
1 måned, 19 dage siden · Mitmit
1Ensom?
1 måned, 20 dage siden · dino
2Humor .
1 måned, 20 dage siden · Savanti
5Øh - tak til alle kommentatorer
1 måned, 22 dage siden · Fink
0No country for old men.
1 måned, 24 dage siden · Mitmit
2Hvad er nemt/svært.
1 måned, 25 dage siden · dino
12Hvad skete der med dige.dk ?
1 måned, 25 dage siden · knudkp
26Hvad er meningen med livet?
1 måned, 26 dage siden · BimmerenTheBims...
9Sandhed
1 måned, 26 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 måned, 26 dage siden · Pia Hansen
0Skrive gruppe København
1 måned, 27 dage siden · Mitmit
3Søger kommentarer
1 måned, 28 dage siden · Savanti
44Er mænd mere jaloux end kvinder?
1 måned, 28 dage siden · anonymus-sheik
3Slettelse af kommentarer
2 måneder siden · digterinden
2Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
2 måneder, 6 dage siden · storyteller
1Et værs/rim gives bort.../en tjener...
2 måneder, 6 dage siden · dino
6Vind en forfatterkontrakt!
2 måneder, 12 dage siden · Crystal Butterf...
5Krimier
2 måneder, 12 dage siden · dino
2Spørgsmål i datid eller nutid?
2 måneder, 13 dage siden · Kåemer
12Straf. Og forbrydelse.
2 måneder, 14 dage siden · dino
1En pause af den sødere slags.
2 måneder, 17 dage siden · Kåemer
7Klimaet
2 måneder, 17 dage siden · dino
67Burkaforbud
2 måneder, 21 dage siden · Kåemer
6Jeg kan ikke finde den korrekte tit...
2 måneder, 22 dage siden · knudkp
1KROPSIDEALER: Sådan blev jeg tilfre...
2 måneder, 23 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

78Hvad er du taknemmelig for i dag?
10 timer, 6 minutter siden · Christian Egeda...
71Saudi-Arabien - Rusland
4 dage siden · Engbo
46At rejse er at leve?
13 dage siden · Nicolas Birch-J...
9Er den danske kultur modellerbar?
29 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 måned, 19 dage siden · Engbo
26Hvad er meningen med livet?
1 måned, 26 dage siden · BimmerenTheBims...
9Sandhed
1 måned, 26 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 måned, 26 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 måneder, 14 dage siden · dino
67Burkaforbud
2 måneder, 21 dage siden · Kåemer
41Demokrati
2 måneder, 25 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
3 måneder, 21 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
4 måneder, 26 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
5 måneder, 19 dage siden · dino
7Æblemostreglementet
6 måneder, 4 dage siden · dino
5Før Adams tid.
6 måneder, 14 dage siden · Engbo
59Den selektive etik.
6 måneder, 20 dage siden · dino
31Spare på DR?
7 måneder, 9 dage siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
7 måneder, 15 dage siden · Engbo
0Land og by
8 måneder, 4 dage siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
8 måneder, 28 dage siden · dino
26Evolutions forskning.
9 måneder, 12 dage siden · Inghard
22#metoo
9 måneder, 29 dage siden · dino
109Selvforsvar
11 måneder, 11 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
11 måneder, 15 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
11 måneder, 16 dage siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 1 måned siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 2 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 4 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
7Flygtninge
1 år, 4 måneder siden · Morpho
26det rød hvide flag
1 år, 5 måneder siden · dino
13Koranen
1 år, 5 måneder siden · Kåemer
53Skat
1 år, 6 måneder siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
1 år, 7 måneder siden · dino
11Normal
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
1 år, 9 måneder siden · Engbo
58Udvisning
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
7Circumcisio.
1 år, 11 måneder siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
2 år siden · Fink
3Målsætninger
2 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
2 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
2 år siden · Kåemer
53Mærkedag
2 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
2 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
2 år siden · Villain
6Journalistik eller?
2 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
2 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
2 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
2 år siden · Engbo
17Homofobi
2 år siden · dino
0Hjemmehjælp
2 år siden · Kåemer
13Grundlov
2 år siden · Engbo
8Danmark Frit
2 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
2 år siden · Fink
46I krig igen?
2 år siden · Engbo
23Skattesnyd
2 år siden · Engbo