Religion, politik og samfund · Evolutions forskning.

27 svar
Senest opdateret 3 år siden · 6 bruger(e) deltager
4 år siden

Tror i på en millioner gammel jord. Er der nogen som har fulgt med i videnskabelig kritik af Darwins teori? En teori som er dybt forankret i bevidstheden af mange. Er Darwins teori videnskabelig bevist eller ikke? Hvordan forholder det sig med abemennesket Neandertaler? Er det bevist at vi stammer fra aber? Også selv om jeg ikke forstår ret meget af udtryk som makro og mikro evolution og mutation og andre ting så har jeg forstået hvad det grundsatslig handler om. Hvor står videnskaben i dag på det område med alle de midler de har til rådighed? Alt lagt sammen er denne jord ikke over 10.000 år gammel og Neandertaler var ikke en abe men et menneske.

4 år siden
4 år siden

Der er mange der ikke finder at Darwins tanker er beviste. Men skorter det ikke også på beviser på det modsatte? Er kreationistiske tanker ikke også i høj grad præget af mangel på beviser? Har nogen overhovedet leveret forskningsresultater der forklarer hvordan skabelse foregår?

Jo, udviklingslæren er da bevist. Og på flere måder. Der er de empiriske beviser, der består i PÅVISNING af utallige ensartetheder og ligheder arterne imellem. Forhold der stærkt indikerer slægtskab. (Og ikke uafhængigt opståede arter.)
Sådanne empiriske beviser er vanskelige helt at præsentere med tilstrækkelig tydelighed, fordi ting tager så lang tid i forhold til et menneskes tålmod og endog levetid.

Men desuden er der også et "matematisk" bevis, nemlig termodynamikken. Denne lære er mest kendt for sine to hovedsætninger: Den første siger omtrent at intet kommer af intet. Den anden siger at overgang fra en tilstand til en anden altid medfører stigning i entropi.
Denne anden hovedsætning kommer til udtryk på mange måder: Når en bil læsser en bunke sand af på en vej, kan sandet lande på utallige måder. Principielt kunne sandet lande som en kopi af Rosenborg slot. Det er en mulighed. Men sandsynligheden for dette udfald er ekstremt lille, så lille at vi helt kan se bort fra den. Man kan sige det på den måde at den er blot en måde ud af trillioner af andre måder sandskornene kan lande på. De fleste måder sandet kan lande på ligner hinanden selvom de alle er forskellige. Hvis vi nummererede hvert sandskorn, nummererede deres position og deres drejning i rummet. Det giver svimlende mange muligheder. Disse mange tilstande som vi ikke orker at skelne har ialt meget større sandsynlighed for at blive resultatet, end de langt færre bunker som vi synes ligner noget kendt.
Det er det samme når vi bygger et sandslot på stranden. Snart vil bølgerne vaske slottet ned. Bølgerne omdanner vort ordnede byggeri til en uordnet bunke. Graden af uorden stiger. Vi siger at "entropien" stiger.
Selv præster, paver, ayatollaher og dalai lamaer anerkender disse termodynamiske regler, for ikke at nævne videnskaben. Jeg mener at det var termodynamiske overvejelser der fik Enrico Fermi til at antage at der kunne være en lille ukendt partikel der kunne forklare udfaldet. Han tænkte sig således frem til Neutrinoen, en partikel hvis eksistens siden blev bevist. Ellers havde termodynamiske regninger ikke passet, og det skulle de!
Det er også stigningen i entropi der forklarer hvorfor vi nogle gange får en dvd med fejl på. Når så stor en datamængde kopieres igen og igen, vil der før eller siden ske fejl. Nogle fejl vil være hyppigere og mere sandsynlige end andre. Derfor sker der oftest det at filmen ikke kan spilles eller har periodiske fejl. Principielt kunne en Morten Korch film ved kopieringsfejl ende som en James Bond film, men sandsynligheden er lille. For det er blot én af de mange milliarder andre fejl der kunne opstå. Derfor er denne fejl helt usandsynlig.
Men loven om entropiens stigning siger at fejl vil ske før eller siden i denne kopieringsproces.
Og derfor sker der også fejl når cellernes DNA kopieres. De fleste fejl betyder måske ikke stort, dels fordi langt fra alle fejl er skadelige og der er jo mange andre celler i kroppene. Men rent statistisk vil der ske fejl som trods relativt lav sandsynlighed kan give dyret en levemæssig fordel, som får det til at leve længere osv. (Og videre give egenskaben til sit afkom.)
Men generne i cellerne forandrer sig fordi det vil være en termodynamisk umulighed at de IKKE skulle gøre det. Nej ikke en umulighed, men en hændelse af så lav sandsynlighed som at sandbunken skulle ligne Rosenborg slot eller at Morten Korch skulle blive til James Bond.
Arterne ændrer sig (udvikler sig) fordi de ikke kan forblive konstante og uforandrede.
Termodynamikken har jeg her beskrevet i relation til de biologiske arter. Alle anerkender denne lærdom, når der tales om den ikke-levende fysik. Men hvorfor skulle den ikke også gælde for livsformerne?
Jeg har intet set der skulle udsige noget andet.

Om Jorden er mere end 10.000 år gammel?
Ja det kan også bevises. En af måderne er kulstof 14 måden. Den virker således: I naturen består kulstof af flere isotoper: Kulstof 12 og kulstof 14. De findes i et naturligt blandingsforhold. C14 er radioaktiv. Det vil sige at den ikke er stabil, men vil omdannes over tid. Tilbøjeligheden til omdannelse er konstant. Så hvis man kunne isolere en mængde kulstof og bestemme forholdet i mellem 12 og 14, så ville man over tid kunne følge omdannelsen fra 14 til 12, og til sidst vil langt det meste være blevet til c12.
I biologiske organismer optages der kulstof i naturligt forhold imellem c12 og c14. Når dyret dør stopper denne optagelse, og det kul der er i dyret vil nu undergå en statistisk forskydning i retning af mindre og mindre c14 og mere c12. Hvis vi finder dyrets (døde) krop idag kan vi måle hvor stor del af kulstoffet der består af C12 og c14. Denne relation vil nu ret præcist kunne sige hvor gammelt dyret er. Man kan nu for eksempel sige ret præcist at dyret levede for 30.000 år siden.

Der er andre radioaktive dateringsmetoder der kendes godt. For eksempel Kalium-Argon metoden, som taler om mange millioner år. Hertil kommer stratigrafien der fortæller om jordlag. Hvis man har lavet en datering ét sted, kan man følge jordlaget langt omkring, og så længe man er i det samme lag, ved man at hele laget stammer fra den tid. Sådan er det for eksempel med fiskeleret på Stevns klint, hvor et globalt Iridium lag er dateret til at stamme fra omkring 60 millioner år siden.

Det er altid svært at bevise noget. Man har ikke bevist for mig at Kina eksisterer. Jeg må tro på at Kina er der for jeg accepterer kriterinerne og præmisserne for at indicierne kan ophøjes til bevis.

Evolutionen kontra kreationen er noget mennesker bliver uvenner over overalt i verden. Jeg aner ikke hvordan verden er begyndt. Men jeg tror på at livet på vor gamle Jord har udviklet sig. For jeg accepterer præmisserne for at ophøje indicierne til bevis. Og bevis for det modsatte har jeg aldrig set. End ikke indicier.
Jeg ser livets design som uintelligent. Altså netop ikke intelligent design. Jeg tror at livets udvikling er dialektisk, udviklet gennem konkrete modsætninger i tiden og på stedet hvor livet har levet.

Jeg har tidligere her på pennen skrevet om "noget galt i halsen," som et oplagt eksempel på dialektisk og ikke intelligent design.

4 år siden
4 år siden

Du ved sikkert en hel del mere end jeg gør. Temaet interesserer mig alligevel selv om mine udtryk ikke er så omfangsrige. Jeg har set, hørt og læst en del om dette emne. Jeg tror usikkerheden ved Darwins teori ændrer folks syn på livet i almindelighed. Man antager en usikker holdning, der også præger forståelsen af andre ting.
Jeg har forstået at Darwins teori aldrig er bevist. Med andre ord den er en livsfilosofi. I dag har videnskaben verdensomspændende kontakte. Man informerer og sammenligner resultater med hinanden. Der er mange forskningsresultater på mange områder. Disse forskningsresultater behandler selvfølgelig også overgangen fra en art til en anden. Jeg har forstået at en art kan ændre eller passe sig til inden for sin egen art, men ikke fra en art til en anden. Der mangler klarer beviser på det område. At kopierengen af en film kan ved fejl ende som en helt anden film som overhovedet ikke ligner den første er så usandsynlig, at det også må antages som usandsynligt.
Intet kommer af intet - med det spørgsmål bliver vi aldrig færdig fordi det er sandt. Nogen eller noget har eksisteret for en begyndelsen. Her kommer tro ind, fordi det er den eneste fornuftige forklaring indtil nu.
Hvis det var sådan at jorden havde eksisteret over et tidsrom af millioner år - ville jorden med de forhold vi har i dag ikke eksisterer. Det er også bevist. Alle floder søer bjerge jordlag og mange andre ting kommer alle under 10 tusind år.
Jeg har fået forklaret hvordan man ved at der umuligt kunne have eksisteret mennesker over 6000 år videnskabelig set.
Jeg for mit vedkommende synes det er både interessant og godt at vide at der kommer mere og mere lys og opklaring på alle disse kritiske spørgsmål.

4 år siden
4 år siden

Det er i sandhed et spændende emne da det angår os alle på forskellige måder.
Som jeg har argumenteret for, så ER udviklingen bevist.
Men jeg forstår godt at mange har problemer med udviklingslæren. For hvordan kan simple organismer udvikle sig til nogle meget avancerede uden at der er en styring med i spillet? Det er et vanskeligt spørgsmål at besvare, men svaret ligger i at det heller ikke er sådan udviklingen foregår.
Udviklingen har ingen hensigt, intet mål. Udviklingen er i virkeligheden afvikling! Udvikling er degeneration, fejltilstande og forfald. Ingen celle ønsker at udvikle sig. Alle celler, der kopierer sig, "ønsker" at gøre det korrekt, uden fejl. Men fejlene sker lige som sandslottet nedbrydes af vind og hav. At sige at udviklingen forsøger at danne mere avancerede arter svarer til at sige at havet forsøger at få strandens sand til at ligne Rosenborg slot!
Det er en styrke ved udviklingslæren at den handler om at gå fra det mindre sandsynlige til det mere sandsynlige. For det stemmer med termodynamikken der siger at processer vil ske med stigende entropi, med stigende uorden.
Men hvorfor ser vi så alligevel at simple arter erstattes af mere avancerede? Det skyldes evolutionens anden halvdel, det naturlige udvalg. Det var måske en fejl at en giraf blev lidt højere end sine artsfæller, men tilfældigvis kunne den nu nå de blade der sad højere op i træerne, og derfor levede den længere og nåede at få flere børn.

Nu kan man sige at en strækning af giraffen ikke beviser noget om artsomdannelse. Klassisk er også den med muldyret der avles af hest og æsel, men som selv er sterilt. Så muldyret er ikke en selvstændig art. En hest er stadig en hest og et æsel er stadig et æsel.
Det handler nok om at nogle populationer adskilles og med tiden varieres så stærkt, at hvis de langt senere bringes sammen, så kan de ikke længere få børn sammen. Og så er de nu selvstændige arter.

Skulle Jorden ikke være mere end 10.000 år gammel?
Nogle stjerner er så langt borte at deres lys har måttet rejse i flere milliarder år for at nå hertil. Dette lys kunne godt være startet sin rejse længe før Jorden blev til, men når nu universet er så gammelt, hvorfor skulle Jorden så kun være 10.000 år? Hvis den var dannet for så få år siden, ville den nok endnu være for varm til at liv kunne leve her.

Menneskene er ret unge sammenlignet med krokodiller og hajer. Man ved at den gamle australske kultur er mindst 30.000 år gammel, og mennesket må derfor være endnu ældre.

Man har også en teori om hvorfor der lever mennesker. Og her argumenterer jeg kun ud fra hypoteser, (som jeg dog selv finder sandsynlige.) Men denne hypotese er at der (faktuelt) skete en geologisk hævning af terrænet i det østlige Afrika, sådan at området øst for "Great Rift Valley" kom op i en større højde. Herved blev "aberne" delt i to grupper: De der blev i junglen og de der havnede på højsletten. De i junglen bevarede deres livsmønster og forandredes ikke særligt, men de andre fik deres liv stærkt forandret. Kun de der passede bedre der kunne overleve. Man kan sige at en tilfældighed fik det til at ske - den geologisk hævning af terrænet, men hvad der siden skete var ikke tilfældigt. Det gik som det måtte.

Du nævner som jeg selv kopieringen af en film. Enig! Det er så usandsynligt at en film ved en fejl bliver til noget helt andet (og som sådan fejlfri) - at vi helt kan se bort fra det. Men det er principielt ikke umuligt. Men jeg gider ikke taste alle de nuller for at skrive sandsynligneden for at det ikke sker.
Det ville være lige så sandsynligt som at en haj skulle føde et menneskefoster. Det sker ikke!

4 år siden
4 år siden

Jeg taler ikke dansk til hverdag jeg ved også jeg laver fejl men jeg har forstået alt hvad du har skrevet. Hvad jeg gerne ville fremhæve er beviser. Overgangsformen imellem de forskellige arter eller typer mangler også i dag som før i tiden.
Hvert år har vi udstilling af dinasaurier og skeletter af mennesker op til 4 meter her i nærheden. Der er mange beviser på at alting var større før i tiden.
Hypoteser eller at antage er ikke det samme som beviser. Jeg synes det er spændende når noget er bevist.
Dette tema er meget svært fordi involveret er biologi, geologi,
kemiske evolution, radiometrik, geofysik, kosmologi, filosofi.
Jeg ved ikke hvordan det er i Danmark men her er man begyndt med opklaring på mange af disse områder.

4 år siden
4 år siden

Det med at overgangsformer mangler er et ofte hørt argument. Men hvordan ville en overgangsart præsentere sig selv? Som en overgangsform? Ville den ikke kalde sig selv for en rigtig art, og ikke bare en overgangsart?
Jeg vil mene at ALLE arter er overgangsformer. Så de mangler ikke. Men bare et eksempel: Okapien er en korthalset giraf.

Som jeg skrev, er termodynamikken et bevis på at arter ikke forbliver konstante.
Men det kan godt være at du ikke anerkender det som bevis.

Hvordan kan liv eksistere, hvis entropien hele tiden stiger? Det kan det fordi entropien ikke behøver stige hele tiden allevegne. Solens ødsle energiproduktion sker under stigning af entropi. Solens energi betaler regningen således at der på Jorden kan forekomme lokale og begrænsede fald i entropi. En levende organisme som et menneske er udtryk for et fald i entropi, sammenlignet med de materialer som mennesket er bygget af. Det er muligt fordi planternes fotosyntese skaber mulighed for et animalsk liv. Ved at hente energi fra solen, bliver det muligt at opbygge de livsformer der ikke kan udnytte solenergien selv. Når de dør stiger entropien (henfald at kroppen til et mindre organiseret stadium).

Særlig interessant er naturligvis mennesket og dets fortid. Det er klart at man ikke kan forbinde mennesket med "aberne" hvis man kun mener at der har været mennesker i få tusinde år. Derfor henholder evolutionisterne sig da også til fund der tyder på et forløb på måske flere hundrede tusinde år.

4 år siden
4 år siden

Når man taler om evolution, dukker der ofte dette spørgsmål op? "Jamen, hvad er så næste trin?"
Det er noget man kan gætte på, og nogle vil nok kunne frembringe bedre gæt end andre.
Men en gruppe af "gættere" er kunstnerne. En af dem jeg synes om er Arthur C. Clarke.
Denne forfatter skrev engang (jeg tror i 50-erne) en roman der hed "Ud af barndommen." Denne science-fiction roman var forbavsende visionær, og jeg tilstår jeg selv er inspireret af den.
Men en af dens elementer er en vision eller, nok snarere, et håb for fremtiden. Nemlig en tanke om at menneskeheden i ikke fjern fremtid (her er jeg selv nok mere pessimistisk) via børnene vil sprænge rammerne for vor arts muligheder. De vil som børnene i det gamle eventyr "Rottefængeren fra Hammeln" blive ført ind i en fremtid, hvor de og deres forældre måske ikke mere kan kende hinanden. Ikke på grund af en fløjtespillende forfører, men på grund af den tekniske udvikling, som via en mental inspiration skaber, om end ikke ligefrem biologiske forandringer, så en så anderledes programmering af hjernen, at man vil erkende et spring ud over hvad menneskenaturen ellers burde kunne præstere.
Jeg skal ikke forholde mig nærmere til disse drømmerier, men ét tør jeg fremføre: Opfindelsen af flyvemaskinen (Og til en vis grad ballonen) betød et spring i menneskets muligheder, der var af stor betydning. For med dette opstod for første gang tanken om at mennesket ikke rent principielt var bundet til denne planet. Vi erkender at rejser herfra til andre verdener medfører enorme vanskeligheder, men i vore tanker er der ikke længere principielle grunde til at det ikke skulle kunne ske. Vi er kommet forbi vor egen mentale hindring der siger: "Hvis det var Guds mening at mennesket skulle flyve, havde han givet os vinger!"

Så vidt så godt. Jeg siger ikke at Clarke's visioner er sandsynlige! Men jeg siger, at hvis de skal have skyggen af chance, skal vi ikke søge en kultur, hvor vi vender tanken indad. Vi skal ikke søge, eller blot acceptere den tanke at vi mennesker intet er. At dette liv intet betyder. At vi egentlig burde dø hurtigst muligt, da det næste liv er langt vigtigere, hvor vi kan bruge årtusinder på at ligge vandrette, med det ene eller det andet formål.
Mennesket blev menneske, da det rejste sig op og stod rank med øjnene åbne. Hvor det så, hørte og lærte. Hvor det skabte sig viden gennem erfaring.
Sandheden er foran os. Ved fornuft og arbejde kan vi skaffe os den i små bidder. Men den er forude. Ikke bagude i gamle bøger. Gamle bøger bør læses og forstås.
Menneskets håb er som en mand der vågner efter lang tids søvn. Han gnider sine øjne og rejser sig. Han går til vinduet og trækker gardinet til side. Hvis han nu skuffes eller skræmmes af det han ser, så han igen trækker for og går i seng for atter at sove i årtusinder, så er håbet for mennesket udslukt. Så kunne vi lige så godt være blevet oppe i træerne.
Jeg hentyder til truslen om at en ny middelalder skal vende tilbage. Denne trussel afværges ikke blot ved at afvise religionen! For ateisterne har ikke et bud på noget der kan bringe os videre. Ved at rive den lette og moderate religion ned er der stor fare for at den tunge og fanatiske religion skal vende tilbage.
Det er i virkeligheden nok ikke mange mennesker der lever af brød og ikke-tro alene.
Jeg kan ikke bevise det, men jeg gætter på at de fleste ateister er venstreorienterede.
Som Anker Jørgensen sagde: "Hvis socialisme skal være som Bresnjevs Sovjetunion, så foretrækker jeg kapitalismen med al dens uvæsen."
Det er lidt den model jeg selv bruger omkring ateisternes bud på fremtiden.

4 år siden
4 år siden

Mange tak for at dele dine filosofiske tanker her. Jeg er også en visionær men jeg kan godt lide realiteter, altså noget at holde fast ved, tro på og se resultater af. Jeg er et troende menneske, det kan ses på min hjemmeside hvor jeg udlægger det Gamle Testamentes bøger. En tredje del af biblen er visionarisk realitet eller profetisk - det meste er gået i opfyldelse og resten vil også ske. Denne planet har en historie fra begyndelsen til enden, som hedder jeg er Alfa og Omega.
Vi får mange videnskabelige oplysninger her på mange måder. Jeg synes det interesant at vide at biblen dog har ret. I går læste jeg i et blad at den usynlige ring som findes om jorden virker som et tykt glas og beskytter ude fra
bestrålinger fra andre planeter. Hvis jorden var 3 km længere væk eller nær til solen kunne vi ikke leve her. Andre planeter består af forskellige materialer altså ikke de samme, og bevæger sig ikke i takt så og sige. Denne jord er enestående og det ser ud til at alt som vedrører jorden er fint afstemt af hinanden. Mit danske sprog har ikke den højeste standard efter at have levet over 50 år i forskellige verdensdele. Jeg tænker heller ikke på dansk, ville dog gerne vide om nogen følger med på det videnskabelig område.

4 år siden
4 år siden

Ja, Jordens atmosfære beskytter imod stråling. Nu kan man sige at hvis denne beskyttelseseffekt var et resultat af en bevidst kraft der beskytter os, så ville beskyttelsen nok være endnu bedre om strålerne slet ikke eksisterede. Det var nok mere der, der skulle sættes ind.
Faktisk trænger rigtig megen stråling igennem alligevel. Jeg hælder faktisk til at det for en stor del er strålingen vi kan takke for vor eksistens. Uden stråling var der ikke nær den mutationshyppighed der befordrer udviklingen.

Jeg er enig med dig i at livet her funger i god harmoni med hele planetens kosmologiske fysik. Denne skal ikke forstyrres ret meget førend det går galt for os. Selv med Jorden i ganske fast bane om Solen, kan der ske klimaændringer, der er fatale.
Det skete bl. a. i "perm" tiden for nogle hundrede millioner år siden. (Man kalder det permtiden, fordi de jordlag, hvor man har fundet ting fra den tid, er opdaget ved den russiske by "Perm.")
I denne tid uddøde nok omtrent 90% af livet og arterne.

Jeg ved ikke om livet er blevet til ved en skabelse. Men jeg vil mene at hvis det er tilfældet er det sket for længe siden og så har der været evolution siden gennem henved 1000 mio. år.
Jeg hælder også til at hvis de nuværende arter var blevet skabt færdige, ville de have set helt anderledes ud.
Dukken Pinnocchio er langt mere guddommelig end den (rigtige levende)dreng han ender med at blive. For i dukken er livet helt uforklarligt fra en videnskabelig vinkel. Drengens liv er derimod langt lettere at forklare. Kun en Gud kunne gøre dukken levende. (Så den kan synge og danse uden snor.)

I Jordens atmosfære er der nogenlunde stabile temperaturer og en nogenlunde stabil sammensætning af gasser. Kom der en smule mere ilt, ville der opstå flere brande. Herved vil der frigøres mere CO2, og så gror skovene mere og gendanner den mistede ilt og bruger den overskydende CO2. Så det handler om balancer. I disse kan livets balancer bestå. Stabilitet handler om at små afvigelser møder kræfter der vil gøre det modsatte, så balancerne genoprettes. Sådan er det levende indrettet, og nok også hele himmel og hav miljøet.
Vi skal undgå for store afvigelser, for så kan der ikke rettes op igen og så har vi balladen.

PS: Dit skriftlige dansk er altså udmærket!

4 år siden
4 år siden

Bibelen vs Darwin
Der står skrevet: Hvad der er en dag for Herren, er 100 år for mennesket (erindrer ikke skriftstedet)
Hvis man sammenligner rækkefølgen fra skabelsesberetningen med Darwin og gængs videnskabelig udlægning, er rækkefølgen bemærkelsesværdig ensartet...

Ja, udefra kommende bestråling kan skabe deformiteter/mutationer...
(nu om stunder er vi vist selv ligeså gode til at skabe den kunstigt)
Mindre end 'en ud af en million mutationer er positiv nok til at overleve/videbringe ændringen

Jo, jeg tror på at evolutionen i sig selv er et styret princip
(Styret eller ej)

4 år siden
4 år siden
#10 Engbo

Jeg slår heller ikke op. Men jeg tror det står:" For Gud er en dag som tusind år - og tusind år som en dag." - hvilket jeg forstår, at f.eks sandheden stadig er sandheden uanset tiden, hvor den har været undertrykt. Tingene sker efter tidens fylde og ikke efter årstal.

4 år siden
4 år siden

Enhver kan selvfølgelig antage eller ikke, det som han kan forstå og synes er rigtig. Der er også mange som helst vil holde fast ved evolutionen. På den måde holdes Gud udenfor, eller han kan forklares som en kraft eller eksplosion som fandt sted på et eller andet tidspunkt. Set fra biblens synspunkt har Gud i sidste ende altid ret.
Det er rigtig, at biblen siger at 1 dag er ved Herren som 1000 år. Det er evigt. Gud var færdig med skabelsen den 7 dag og hvilede. Det er her klart at en tidsalder har begyndt. Denne tidsalder er lænket til det jødiske folk op til i dag. Adam levede 800 år og kendte højst sandsynlig Noah, fordi man har fundet skrifter som siger, at Adam fortalte Noah, at Gud ville sende en oversvømmelse over hele jorden. Grunden dertil er beskrevet i 1 Mose kapitel 6, hvor kæmper beskrives første gang. Da Josua skulle indtage det lovede land, sendte han spioner ud først. De kom tilbage og berettede om kæmper. Deres dårlige indflydelse førte til den katastrofe. Guds sønner er de faldne engle som fulgte Lucifer, da han gjorde oprør.
Hvad vi har brug for at vide her på jorden, er blevet givet til os, men Gud har også sine hemmeligheder. Man kan gætte på at jorden i første omgang tilhørte Lucifer, fordi han var og er meget interesseret i denne planet. At en hellig Gud kunne have krig i sit rige er selvfølgelig svært at forstå, men det er altså hvad der er skrevet kort sagt. Jesus blev født for at tilgivelsen kunne komme i kraft. Det andet budskab er at han vil komme igen og indtage jorden og sætte op et evigt rige uden død og elendighed. Det tredje budskab er, at Jesus som også er skaberen eller Gud efter Johannes bog, vil regere denne jord med dem som tror på ham og har antaget ham. Spørgsmålet er kan vi tro det eller ikke. Jeg for mit vedkommende blev troende ved, at jeg så manden i hvidt. Jeg vidste med det samme hvem det var, også at han altid havde kendt mig og vidste alting om mig. Det forandrede mig totalt. I dag at dømme efter internet får 4000 muslimer visioner eller drømme dagligt om manden i hvidt, altså Jesus i lang hvid robe. Vores søn var i Iran dette år for firmaet og blev rådet til ikke at tale om Israel. Iranerne gjorde et godt forsøg på at vise hvor Israel venlige de i grunden er, når politik holes udenfor. Iran har mange kristne.
Israel har året 5777 - de er meget nøjagtige med deres tal. Det er den tid jeg og andre tror på at være kommet til. Denne tidsalder vil ende efter millenniet 1000 år efter Guds plan i biblen før overgangen til evigheden.
Jeg gentager hvad jeg har hørt og som er bevist, at der aldrig er fundet nogen bevis på at en art har forandret sig i en helt anden art. Der er gjort mange videnskabelig forsøg på alle områder indenfor skabelsen og der bliver stadigvæk forsket. Der kan nævnes lister om det emne. Der er altså ingen mekanisme bekendt på det område. En styre gen er heller ikke fundet. Der er heller ingen floder som er over et par 1000 år gammel. Vulkanske udbrud har bevist at formationer i den korteste tid er muligt sådanne som man mener kunne være millioner af år gamle. Fossiler beviser heller ikke en millioner år gammel overgang efter nutidens forskning. Man mener også at salt i kul lage umulig kan være millioner af år gammel. Aminosure beviser, at det er umuligt at en celle tilfældigt kan opstå.
Jeg vil holde op her, før min beretning bliver for lang. Jeg tror på, at ingenting er tilfældigt, at der er en plan for alting også for hvert menneske og ikke mindst for denne tidsalder. Jeg synes det er godt at vide, at Gud i sidste ende er i kontrol.

4 år siden
4 år siden

Et af de store mirakler i den naturvidenskabelige biologi er dannelsen af en membran. En membran i en celle gør det muligt at have et indre og et ydre, med selektiv udveksling af materialer. Denne konstruktion er basis for alt liv højere end de simpleste mikroorganismer. Har man først en celle, kan denne bruges som byggesten til mere og mere komplekst liv.

En ting der er "morsom," er at cellernes energifabrikker, "mitochondrierne," egentlig er selvstændige bakterier, der har fundet sig en niche i cellerne. Det er sådanne fantastiske arrangementer, der får folk som mig til at tvivle på en guddommelig skabelsesproces. En gud der har meninger og praksis omkring højere væsener som menneskenes gøren og laden i en moralsk sammenhæng ville næppe sidde og fedte med sådanne mikrogenialiteter, som cellernes energiforsyning.
Som han kunne sige"bliv lys," ville han nok også sige "bliv liv." Og så ville der ikke blive brug for cellemembraner eller mitochondrier.
Og når Jorden er 4-5 milliarder år gammel, hvad lavede han så indtil han for få tusinde år siden fik den idé at gøre liv? Det sprøgsmål er jo drilagtigt, og det er da nok også derfor kreationisterne benægter at Jorden skulle være så gammel. Så finder man på måder at bøje tidsbegreberne på, så tingene ser mere sandsynlige ud.
Og hvorfor er Jorden (omtrent) rund? Hvorfor har den ikke form som en terning? Naturvidenskaben kan forklare hvorfor Jorden er omtrent rund. Kreationismen kan ikke.

4 år siden
4 år siden

Jeg respektere i høj grad sådanne som ikke tror på Gud efter biblen,
fordi der skal en megen stor tro på sig selv eller et eller andet til at tage det standpunkt. Vi er skabt i Guds billede med en udødelig ånd. Jorden blev givet til Adam i første omgang og dermed til os, ikke universet hemmeligheder. Det var ikke meningen vi skulle være robotter men selvstændige individuelle med en chance til at finde ud af det som er her på jorden dermed mener jeg også at studere skabelsen i detaljer og finde frem til de rigtige sammenhænge.
5 Mose Bog kapitel 29 vers 28: De skjulte ting tilhører Herren hvor Gud men det åbenbare tilhører os og vores børn evigt for at vi må følge alle ordene i denne lov. Jeg ønsker alle og enhver en god jul og et velsignet Nytår. Inge

4 år siden
4 år siden

Tak og i lige måde, Inge! :-)

4 år siden
4 år siden
#15 Engbo

#12 Ja, sådanne indviklede ting beviser, at det kunne en gud ikke skabe.

Jo; men nogen tænker modsat om de fænomener. En mand siger om min påstand om udvikling. "Det svarer til at hvis vi lader et hus i ruiner ligge længe nok, så gror huset op igen."
En JV gennemgik øjets funktion ind til hjernen og påstod så: "Det kan kun en mægtig Gud skaber gøre"
Så beviser kan tolkes på mange måder.

Min mening: Udviklings læren er nu nem at forsvare. Skal vi slutte fred med gudstroen, så må det være at udviklingen godt kan tolkes med myter og navn.
Der tilsat overbevisning: Budskabet om fred på jord og næstekærlighed.
Det er mit ønske om en glædelig jul.

4 år siden
4 år siden

Ja, Engbo, du har ret. Det er ikke rigtigt at hvis en ruin får lov at ligge længe nok, vil den en gang bygges sig op igen. Det tror jeg heller ikke på at den vil.

Men jeg tror på at hvis et palads får lov at ligge længe nok, vil det med tiden blive en ruin. Og det er hvad jeg siger om evolutionen. Et spørgsmål om erosion og slitage.
Men et biologisk væsen er på visse måder forskelligt fra et palads. Et palads vokser ikke, det har intet stofskifte, ingen individudvikling. Det har et dyr. En genetisk ændring kan føre til et levende væsen, selvom det har ændret genetik.
Og en sådan forandring kan være til det bedre, hvis miljøet giver støtte dertil.

4 år siden
4 år siden
#17 Engbo

Men mange tager Darwin som en filosofi, man skal holde med. Darwinisme i modsætning til kristendommen/skabelses troen.

Jeg mener at Darwins lære er en objektiv bedømmelse om hvordan livet udvikler sig. Den stærkeste han er jo noget enhver kan se.
En tyr tager ikke hensyn til andre tyre. Hjortearter viser mere end mange ord.

Ulven har arvet sin udholdenhed, fordi slægten forfædrene måtte løbe hurtigt for at nedlægge sit bytte. Hjorten udvikler sig som den jagede på samme måde.
Sådan er det liv. Det betyder ikke, at vi skal synes det er i orden. - eller modsat, for det har vi jo ingen indflydelse på. Men vi kan bruge den viden.
Men det bibelske udtryk for, at det er såre godt. Nej, hvis der er en gud, så ville jeg nu spørge ham om det er godt at arterne er afhængig af at bekæmpe hinanden og æde hinanden - ofte med svære lidelser.

Jeg spurgte en gang en JV. Han svarede at det var ikke Jehovads skyld. Det var på grund af syndefaldet.
Den teori kræver vist en stærk tro!

4 år siden
4 år siden

Da Kristus blev født, var der kun få som vidste det. Da han vandrede rundt i landet, var der nogen som troede på ham, men også dem som ikke gjorde. Alligevel bredte ordet sig ud over jorden og gør det stadig. I dag taler Gud ikke kun til den inviduelle men også til nationerne.
Lidt privat: Vi vendte tilbage til Svejts i året 1999 og begyndte at plane at bygge et hus, for det vi i årevis havde sparet op til. I året 2000 var grunden lagt, min mand havde foreløbig over banken investeret i aktier. 5 dage før 11 september vidste vi med en gang, at noget var helt forkert. Min mand fik sine aktier sagt op med modstand fra banken. Vi sad foran fjernsynet, da tårnene faldt i Amerika. Vi havde mistet et større beløb, havde vi ikke lyttet til råd ovenfra. Fra banken blev min mand spurgt, om han kendte Bin Laden, ja vores telefon blev til og med afhørt et stykke tid. Man er meget grundig her.
Gud er stadigvæk i kontrol, om man tror det eller ikke. Det er bedst forklaret i Jonathans Cahns bog - The Harbinger. Han er en messiansk jøde og præst med en menighed i New Jersey. Gud har en 7 års plan allerede beskrevet i det Gamle Testamente. Hver 7 dag var Sabbat. Hver 7 år skulle landet ligge stille. I det Nye Testamente er det ikke mere nødvendigt at overholde alle disse bud, da prisen er betalt for synd.
Ville Gud lade visse tegn ske før Jesus kommer anden gang??? I hvert fald. 11september var et sådan tegn og andre fulgte. 7 år efter kom den finansielle krise og 7 år senere begyndte flygtninge strømmen. De sidste tider beskrevet i Åbenbaringen er også 7 år. Kort sagt alt hvad der skete 11-9 er en gentagelse af Isaja 9- 9 og videre. Til og med i detaljer efter nutidens forhold. Jonathan Cahn undersøgte alt om 11-9. Derefter blev det spændende om der nu skete noget igen efter 7 år. Det gjorde der, til og med dagen og på klokkeslettet forudsagt af nutidens jødiske profeter. Disse katastrofer kunne have været undgået, havde Amerika vendt sig til Gud som nation. Det samme skete i det Gamle Testamente. Når de var i trængsel og som nation råbte til Gud, forbarmede han sig igen over dem. Gud taler til nationerne i dag, og vil man vender sig til ham, for at undgå det der må komme. Kristus vil komme igen, og en anden tidsalder vil begynde.
Jeg skriver ikke dette for at bevise noget, for hver især må afgøre med sig selv, hvad han vil antage eller ikke, men man kan fortælle hinanden, hvad man forstår og har oplevet. Hvad jeg synes mindre godt om, er når man begynder at være mindre nobel eller beskylder Gud for de dårlige ting i verden, som vi mennesker selv har gjort os skyldig i. Vi hører ikke til Jehovas vidne men besøger regelmæssigt en normal frikirke her.

Hvad vil i sige hvis mange forsvandt væk fra jorden hurtigt og triumfant.
1 Korinther Brev 15 - 51:
Hvad ville i sige hvis basunen lød for mange tilbage kun trængsel og død.
Hvad ville i sige når i har forstået, at klokken er slået og tiden gået.
Hvad ville i sige når i står for et valg, Gud af læne eller følge hans kald.
Nok en gang glædelig jul og et velsignet Nytår. Inge med familie.

4 år siden
4 år siden
#19 Engbo

Jeg mener stadigvæk, at er der nogen mening i kristendommen, så er det budskabet om fred på jord.

Mange ting ligner fra året 0. Israel var en del af det romerske rige, som vi er en del af det amerikanske med forskelige ord NATO f.eks.

Både brudet og samhøringen med fortidens Israel ligner.

Kristendommen burde tale et klart sprog om fred og respekt for den enkelte. Lige som profeterne havde spået det, udleverede man Messias til hedninge.

Samtidig med dagens Israel er et magtfaktor også i USA, så er de gode hensigter investeret i kapitalismen. Forudsigelserne er nu også dommens dag, der vil knuse slangens hoved.

Kapitalismen, imperialismen er i forhold
til Israel og Palæstinabestemt "slangens hoved,"
Jeg tror, jeg er enig med mange præster eller ansvarlige inden for den kristne kirke. Disse ansvarlige tør bare ikke sige det. For de er en del af den kapitalisme.
De læser gang på gang teksten: "De dage, hvor I slår ihjel vil være troen på, at I gør mig en dyrkelse."
Både i korstogenes tid og de senere krige har bevist, at det ikke har ændret sig. Der er al mulig grund til at kristne fortæller om en mening med at være kristen.
Gode ord kan være ord, der kommer fra hjertet og når hjertet.
Men de kan også være tillærte floskler som pynt på ugerninger.

4 år siden
4 år siden

Jeg vil stadig mene at hvis verden var blevet skabt "fiks og færdig," ville den have set helt anderledes ud. Verdens og livets dialektiske natur kan man ikke afvise med øjnene åbne.

Så er der spørgsmålet om Darwinismen som en ideologi. "Når nu verden favoriserer den stærke på den svages bekostning, så lad os dog omfavne denne tanke og gå all in. "Ned med de svage og de fattige!"

Ja, Engbo, Her opdager man forskellen på mennesket og de andre dyr. Mennesket kan heldigvis reflektere over de uheldige og urimelige vilkår som livet må udfolde sig på. Medfølelsen er menneskets særlige gave!

4 år siden
4 år siden

"Så er der spørgsmålet om Darwinismen som en ideologi. "Når nu verden favoriserer den stærke på den svages bekostning, så lad os dog omfavne denne tanke og gå all in. "Ned med de svage og de fattige!""

Darwin påstår intet om favorisering af den stærkeste i en art, men om den bedst tilpassede.

Med venlig hilsen og godt nytår til alle,
Kattegat

4 år siden
4 år siden

Det er vel ingen hemmelighed at nogle, siden Nietsche, har talt om den stærke som et ideologisk kvalificerende begreb, men med Tysklands sammenbrud i 1945 blev det demonstreret, at det ikke forud er givet hvem der er den stærkeste. Der var i Tyskland et "lederhosenforår," og hvis man bevidst(løst) ignorerede medaljens grimme bagside, så det lovende ud. Men det fik jo ende, heldigvis.
Ligeledes kan det siges om Saddam Husseins storhedstid, at der fra visse vinkler var gode tider, men det gælder igen kun hvis man selv står på de stærkes side.

Ja, Kattegat, men den bedst tilpassede er nok også ofte den stærke, så jeg synes ikke det lige er der "den skiller."
Det er mere det med at gå til at sige "den stærkestes RET!"
(At det vækker vor afsky.)

4 år siden
4 år siden
#23 Engbo

Ja, her synes jeg, dino har ret. For den stærkeste muligheder behøver jo ikke at være et ønske; men en erkendelse om naturens orden, eller uorden?

Når først vi har erkendt det forhold, så kan vi som mennesker også bruge den viden som byggeklods til en bedre verden --- bare for billedets skyld bestemmer hunden elle hesten jo ikke selv, hvem den vil parres med. Mennesket har altså andre muligheder. dino nævner også Nietsche og Tysklands sammenbrud.
Ja, hvis de kloge mennesker også var så kloge ikke bare at bygge på den synlige magt. Havde de en rationel tankegang, der rakte lidt længere burde de,vi vide at magten også kunne ramme dem/os selv.

4 år siden
4 år siden
#24 Engbo

"- hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod." Den lære fra 1.Kongebog er da bekræftet mange gange. Men der findes mennesker også på farlige poster der kun tænker som en gal hund.
Gale hunde og nævnte mennesker burde gå i snor - også for deres egen sikkerheds skyuld.

4 år siden
4 år siden

Kære Inge ingen ved nøjagtigt hvor gammel vor gamle hjem, Tellus er. Vi kan ikke gøre jordens alder om ved at tro ditten eller datten. Jorden er så gammel som den er, og selv om vi skulle læse et eller andet i Bibelen, dens historier og fortællinger (som de fleste er fremlagt som allegorier) så kan vi ikke lægge frem eksakte tal på bordet og sige ammen på det. Væren har aldrig haft begyndelse, der har aldrig været tidspunkt af ikke eksistens. Hvis jordens alder bliver troens grundvold så har vi mistet det væsentligste af det vi skal tro på.
Jeg har tillid til at Bibelen giver os lov til at være uenige med vor synspunkter, men som apostel Paulus siger: " Enhver skal blot være fuldt forvisset i sit eget sind!" Må din Gud være med dig.

4 år siden
4 år siden

Mange tak Nahkuri for dit pæne brev. Jeg er også fuldstændig enig med dig.
Man kan ikke sige hvor gammel jorden er, heller ikke universet. Efter nutidens videnskabelig forskning ved man visse ting, som foreksempel hvor gamle floder og visse bjerge eller fund er som eksisterer i dag. Derfor hvis nogen siger det fund er så mange millioner gammel, kan man videnskbelig bevise om det er sandt.
Interesandt er fund før Noahs flod, knogler af kæmper osv. Disse ting ser man aldrig publisert. Jeg sad i et foredrag for 2 - 3 år siden, hvor det blev videnskabeligt forklaret hvorfor der ikke har været mennesker på jorden mere end 6000 år. Jeg syes det er interesandt at man finder flere og flere beviser på en skaber Gud, han kan ikke lyve, det ved man. Mvh Inge

4 år siden
3 år siden

Mose og biblens numre.

Åbenbaringen Kapitel 1 vers 8. Jeg er Alfa og Omega, siger Herren hvor Gud, den som er, som var og som kommer den Almægtige.

Det gamle testamente er skrevet på hebræisk
og begynder med bogstavet Alfa og slutter med det 22 ende bogstav Omega.
Hvert bogstav har et nummer, derudfra dømmes værdien af ordet.
De første 10 bogstaver har efter hinanden nummeret op til 10.
Derefter har de næste 10 tallene fra 10 til 100.
Dvs.10-20-30 osv.
De sidste 2 bogstaver har tallene 200 og 400.

Det Nye Testamente som er skrevet på græsk har det samme system, det begynder med Alfa men slutter med det 24 bogstav Omega.
Derfor kommer talværdien op på 800.
Dvs.200-400-600-800.
Hvert ord har ligeledes en talværdi.

Mose blev født i året 2647 før Kristus.
Talværdien af de 10 plager i 2 Mose er sammenlagt 2647 i talværdi,
samme tal som Moses fødselsår.
Altså er de 10 plager gemt i fødselsåret af Moses.
De 10 plager går forud for udfrielsen af folket i Ægypten.
Mose døde efter at have vandret 40 år rundt i ørknen med folket.
I den tid gav Gud budene til Moses ved direkte at tale til ham.
Mose underviste derefter folket i budene.
Efter Moses død førte Josua folket ind i det lovede land Kanaan,
hvor de levede 1495 år.
Totalværdien af det hebræiske alfabet er 1495, altså samme tal som de år folket levede efter budene i landet Kanaan.
Budene står symbolsk for deres Thora.

Moses fødselsår er 2647. Folket levede efter budene 1497 år. Mose levede 120 år, dertil regnes 1 år, da man begynder med tiden 0. Tilsammen giver det 4263 år. Det er året Jesus døde og opstod.
Gud er perfekt.

Budene blev i første omgang givet til det israelske folk for at bevise dem, at de ikke kunne overholde dem, og at deres Messias måtte komme og redde dem.

Er sådanne tegn og mange andre i biblen, ikke et bevis på, at Gud er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.

Er det tilfældigt at Gud planer alting fra begyndelsen til enden.
Er det tilfældigt, at han os maner, til at være parat, når Kristus han igen sender.

Når det kommer til temaet religion er det de samme som debaterer igen og igen. Havde alligevel lyst til at sætte dette på en gang til, og undrer mig over hvad man kommer op med denne gang.

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Evolutions forskning. er startet 07/12-2017 19:45 af Inge Erhard (Inghard) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3Færdig med digtsamling
11 timer, 36 minutter siden · DeuceF43
5Blive til noget?
6 dage siden · DeuceF43
514Kontraster
6 dage siden · Savanti
1Rette hylde?
7 dage siden · DeuceF43
9Hvornår har en begyndelse for meget...
8 dage siden · Gandalflight
0Erotisk billede tilladt?
9 dage siden · DeuceF43
12Mellemgaard - et forlag i frit fald
10 dage siden · dino
19Hvad inspirerer dig
11 dage siden · ClPollux
2Hurra! Charterrejsen til Cypern er ...
11 dage siden · Brit Skovgaard
140Dagens Vits
19 dage siden · leviP
7Anbefalinger til forlag?
22 dage siden · Krimi4Y
0Skrivegruppe!
29 dage siden · Clara de N
14'Penge'
1 måned siden · Savanti
4130Dagens ord
1 måned siden · Savanti
27Chatten
1 måned, 5 dage siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
1 måned, 13 dage siden · Eddie
1Formatering fra word til Fyldepenne...
1 måned, 22 dage siden · Pia Hansen
1Prøver her
2 måneder, 19 dage siden · FaetterA
97Ligheder
2 måneder, 21 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
5 måneder, 1 dag siden · Turse
1Blinder eller blænder
5 måneder, 3 dage siden · heksemutter
0Kunst og verden politik
6 måneder siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
6 måneder, 2 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
6 måneder, 2 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
6 måneder, 4 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
6 måneder, 7 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
7 måneder, 8 dage siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
7 måneder, 21 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
7 måneder, 25 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
7 måneder, 27 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
8 måneder siden · Provenceflemmin...
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 15 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
9 måneder, 20 dage siden · Stenfisker
0Musik
9 måneder, 23 dage siden · Savanti
0ups
9 måneder, 27 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
10 måneder, 5 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
10 måneder, 7 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
10 måneder, 14 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
10 måneder, 16 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
10 måneder, 19 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
10 måneder, 26 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
11 måneder, 1 dag siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
11 måneder, 4 dage siden · dino
8Hvordan har du det
11 måneder, 17 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
11 måneder, 21 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
1 år, 4 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
1 år, 4 dage siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
1 år siden · Savanti
1Hvad synes i
1 år siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
1 år siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
1 år siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
1 år siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
1 år siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
1 år siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
1 år, 1 måned siden · Blækhuset
0Lejlighed insperation vintage art
1 år, 1 måned siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
1 år, 1 måned siden · Engbo
1Internationalt
1 år, 1 måned siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
1 år, 1 måned siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
1 år, 1 måned siden · Anniina
11Transgender
1 år, 1 måned siden · Inghard
22Lykke
1 år, 1 måned siden · Engbo
2Søger læsere!
1 år, 1 måned siden · Dahlenborg
6Teater stykke
1 år, 2 måneder siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
2Skrive-software?
1 år, 2 måneder siden · Mons1957
75Bibelen
1 år, 3 måneder siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 år, 4 måneder siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 år, 4 måneder siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 år, 4 måneder siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
1 år, 4 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 år, 5 måneder siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 år, 5 måneder siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 år, 5 måneder siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 år, 6 måneder siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
1 år, 6 måneder siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
1 år, 7 måneder siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
1 år, 7 måneder siden · Prem
2Navne
1 år, 7 måneder siden · Engbo
20Komplimenter
1 år, 7 måneder siden · Prem
710 trælse brølere...
1 år, 7 måneder siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
1 år, 7 måneder siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
1 år, 7 måneder siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
1 år, 7 måneder siden · mlsj
1DAGENS KÆRLOGHED
1 år, 7 måneder siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
1 år, 7 måneder siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
1 år, 7 måneder siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
1 år, 7 måneder siden · Aurelian
2opbygning
1 år, 7 måneder siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
1 år, 7 måneder siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
1 år, 7 måneder siden · mlsj
7Kalle er død
1 år, 7 måneder siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
1 år, 8 måneder siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
1 år, 8 måneder siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
1 år, 8 måneder siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
1 år, 8 måneder siden · Djani
2Må eller må man ikke?
1 år, 8 måneder siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
1 år, 8 måneder siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
1 år, 8 måneder siden · Clara de N

Religion, politik og samfund

42Menneskerettighederne
6 måneder, 7 dage siden · BjørnLangkilde
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 15 dage siden · dino
22Lykke
1 år, 1 måned siden · Engbo
137Virus
1 år, 9 måneder siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
1 år, 10 måneder siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
1 år, 11 måneder siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 år, 11 måneder siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
2 år siden · Wernn
230Forbyde kritik?
2 år siden · Engbo
11Metwo-two
2 år siden · dino
11668
2 år siden · Wernn
26JULEN
2 år siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
2 år siden · dino
185Den frie verdens leder
2 år siden · Wernn
0Kringsat
2 år siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
2 år siden · Wernn
27SAS
2 år siden · Morpheus
379Gud
2 år siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
2 år siden · dino
5Verdens økonomi
2 år siden · dino
4Nytårstalen
2 år siden · dino
117Statsborgerskab
2 år siden · Wernn
12Julens indlæg
2 år siden · dino
65Demokrati
2 år siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
2 år siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 år siden · Wernn
109Homofobi
2 år siden · leviP
5Pengetroen
2 år siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
2 år siden · Wernn
1Det store intet
2 år siden · dino
0Sekterisk aggression
3 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
3 år siden · Engbo
30Kristendom
3 år siden · Engbo
23folkeafstemning
3 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
3 år siden · dino
74På'n igen.
3 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
3 år siden · Engbo
8Bøn
3 år siden · Morpheus
32Politik .
3 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
3 år siden · dino
47At rejse er at leve?
3 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
3 år siden · Inghard
8Circumcisio.
3 år siden · dino
6Den nye EU aftale
3 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
3 år siden · Engbo
4Salme
3 år siden · Engbo
6Victoria
3 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
3 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
3 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
4 år siden · Engbo
9Sandhed
4 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
4 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
4 år siden · dino
67Burkaforbud
4 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
4 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
4 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
4 år siden · dino
7Æblemostreglementet
4 år siden · dino
5Før Adams tid.
4 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
4 år siden · dino
31Spare på DR?
4 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
4 år siden · Engbo
0Land og by
4 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
4 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
4 år siden · dino
22#metoo
4 år siden · dino
109Selvforsvar
4 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
4 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
4 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
5 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
5 år siden · Morpho
10Fordomme
5 år siden · Kåemer
33Skyld
5 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
5 år siden · Engbo
7Flygtninge
5 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
5 år siden · dino
13Koranen
5 år siden · Kåemer
53Skat
5 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
5 år siden · dino
11Normal
5 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
5 år siden · Engbo
58Udvisning
5 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
5 år siden · Kåemer
5Finansloven
5 år siden · Kattegat
5Et eventyr
5 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
5 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
5 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
5 år siden · Fink
3Målsætninger
6 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
6 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
6 år siden · Kåemer
53Mærkedag
6 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
6 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
6 år siden · Villain
6Journalistik eller?
6 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
6 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
6 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
6 år siden · Engbo
17Homofobi
6 år siden · dino
0Hjemmehjælp
6 år siden · Kåemer
13Grundlov
6 år siden · Engbo
8Danmark Frit
6 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
6 år siden · Fink
46I krig igen?
6 år siden · Engbo