Religion, politik og samfund · folkeafstemning

23 svar
Senest opdateret 3 år siden · 5 bruger(e) deltager
3 år siden

Er folkeafstemning demokratisk?

Jeg ved, at det lyder som et paradoks, men er det nu også det?

Ved et almindeligt folketingsvalg vælger vi vore politikere, men er vi utilfredse med dem, så vælger vi nogle andre ved næste valg. Det er et system som opfanger skift i vælgernes holdninger, og det tvinger politikerne til at samarbejde over partilinjerne.

Men en folkeafstemning binder os principielt for tid og evighed. (Jeg ved godt at evigheden ikke altid varer evigt).

Det engelske brexit er et godt eksempel. Ved en folkeafstemning er England bestemt til at forlade EU, men ifølge meningsmålinger ville et flertal nu vælge at forblive. Men det ville kræve en ny folkeafstemning, og den er næsten umulig at etablere. Resultatet er splittelse og kaos i Englands politik.

Hvor er demokratiet i det?

3 år siden
3 år siden

Godt emne Kåemer!

Det har nok altid været en af demokratiets forbandelser.

"Folket er ikke modent til at regere. For så vil de det ene, og så vil de det andet. Folket er som en flok uvorne børn. En voksen må tage ansvaret!"

Sådan kunne en hersker sige til sit forsvar.

Hvorfor stemte briterne sig ud? Var det fordi de ikke stemte på det som de egentlig mente? Var det for at straffe politikerne? Noget tyder faktisk på at folk stemte på "ud" for at give politikerne en lærestreg. Bagefter sagde de at de ikke havde regnet med at så mange ville gøre det.
Det er en farlig leg med den demokratiske ret, som mange har kæmpet sådan for at opnå!

Det har en dansk politiker engang sagt: "Man skal passe på med folkeafstemninger, for folk stemmer ikke på det de mener." Jeg husker ikke hvem.

Det er trist at se et stolt verdensrige som England ramle sammen i politisk børnehaveri.


Jeg er dog stadig glad for Churchill der sagde at "demokrati er en elendig styreform. Men de andre er værre!"

Jeg har aldrig været i England. I 1500 årene var der uhyggelig megen brutalitet i landet, og de sociale forskelle har været ulækre. Og de terrorbombede København. Meget kan siges imod det.
Men jeg har altid elsket det land!

Noget der generelt er svært ved folkeafstemninger er hvordan et spørgsmål skal formuleres. Et krav må være at man ved hvad der skal ske i praksis hvis der svares ja og hvis der siges nej.
Man kan jo ikke skrive på stemmesedlen: "Hvad synes du vi skal gøre ved ...?"
"Skal vi kystsikre Danmark?"
"Skal vi åbne for indvandring?"
"Skal vi nedbringe CO2?"

Alt dette kan man svare ja eller nej til. Men hvad gør man præcis, hvis der er flertal for det ene eller det andet?

3 år siden
3 år siden

Folke afstemninger er jo i overensstemmelse med Grundloven. I Norge er der et stort flertal, der siger NEJ til EU. Men de stemmer alligevel på EU politikere ved de parlamentariske valg.

Så på Norges vegne er jeg nu glad for folkeafstemninger.

Sådan er det vel ikke i Danmark? Nej; men det ligner Med erfaringer fra 1992 sendte man ikke Lisabon traktaten til Folkeafstemning. Om Jeg tror, det var fordi politikerne var bange for at tabe? Ja, det troede politikerne i hvert fald. Jeg er tilhænger aff, at Grundloven overholdes om begrunde folkeafstemninger.

3 år siden
3 år siden

Folkeafstemninger kan blive problematiske.

Oftest står man sig ved at politikerne går til valg på det de mener og så styrer hvis folk giver dem mandatet.

Men også parlamentsvalg kan blive en tåget affære.
Aktuelt fik venstrefløjen magten ved at gå til valg på det de godt kunne ønske sig. Men de opgav ikke at regere blot fordi det var overbudspolitik som ikke kan lade sig gøre. Når man har mandatet får man retten til at gøre noget helt andet end det man blev valgt på.
Det gjorde Thorning, og det gør nu Frederiksen.

Men igen - diktatur ville være værre endnu.

3 år siden
3 år siden

Jeg tror nu, eller ikke dino, at nogen debatører her går ind for diktatur.

3 år siden
3 år siden

Nej, Engbo, det er nok rigtigt.
Men det sker ikke sjældent at ellers overbeviste demokrater ytrer at der er visse ting/personer man ikke skal kunne stemme på.

Det hørtes (her i DK) da Donald Trump blev valgt. Og grundlovssikrede rettigheder blev draget i tvivl, da mange mennesker ikke mente at Rasmus Paludan skulle have lov at tale i offentligheden. Nogle greb til vold og våben, andre sagde man skulle begrænse ytringsfriheden, når det blev dyrt at forhindre voldsmænd i at begå vold.
Hvis en enkelt greb til vold ville man nok acceptere udgiften til at hindre det, men hvis mange gjorde det, var det bedre at begrænse ytringsfriheden end at begrænse volden. Det var ud fra den tanke at hvis man begrænsede ytringsfriheden, ville volden forsvinde af sig selv.

Vælger man det sidste, skal ingen begavede menneske tvivle på at begrænsningen af ytringsfriheden ikke vil stoppe der.

3 år siden
3 år siden

Man kan altid diskutere, om vores styreform er tilstrækkelig demokratisk eller ej. Det vigtigste spørgsmål er dog, om demokratiet fungerer. - og det gør det jo som bekendt. Hvis vi går ind og ændrer på måden, vi styrer landet på, skaber det en masse nye dilemmaer: hvad så med magtens tredeling for eksempel? Et andet problem ved at omlægge demokratiet fra et repræsentativt demokrati til et direkte demokrati kan være, at et lille privilegeret flertal vil ende med at sidde på magten: dem som formår at nå ud til befolkningen - meningsdannere, politikere og lobbyister - og dem af os fra den menige danske befolkning der både har tiden og overskuddet til at sætte sig ind i alskens komplekse beslutninger - primært overklassen.
Dansk Folkeparti har foreslået, at befolkningen bør beslutte, hvad kultur-skattekronerne skal gå til. Andre mener dog, at det vil føre til et ensartet og konventionelt kulturliv. Jeg tror, det samme vil ske, hvis vi som befolkning skulle bestemme landets lovgivning på et bredere plan. Vi vil stemme efter egne erfaringer og til eget bedste. Det kræver ansvar at styre et land, og derfor er det ikke uden grund, at erhvervet politiker er en fuldtidsstilling. Den kapacitet Folketinget udgør, må vi aldrig undervurdere.

3 år siden
3 år siden

Det virker temmelig umuligt at sende det ud til folkeafstemning hvad kulturkronerne skal bruges til. Så skulle det i hvert fald være i generelle vendinger. Og det vil være meget svært at stille spørgsmålet.
Men jeg kunne tænke mig ét spørgsmål: Hvis man deler DK ind i fire dele, hvor hver del har sin fjerdedel af befolkningen - omtrent nord-vest, syd-vest, nord-øst og syd-øst, så fik de hver en fjerdedel af pengene. Så ville der blive taget hensyn til at folk i Vestjylland har langt til steder hvor der bruges kulturpenge, så som den kgl opera.

Kresten Poulsgaard blev der engang grint ad fordi han sagde, at Danmark var for lille et sprogområde til at have sin egen ballet. Det lød absurd fordi der ikke tales ved en ballet.
Dog er udsagnet ikke helt forkert, for et lille sprogområde betyder at der er få danskere. Og der kan godt være for få danskere til at betale for sin egen ballet.

Når der tales om meningsdannere der kan nå ud til befolkningen, så har vi allerede problemet.
For TV kanalerne DR og TV2 har en klar skævhed til den røde side. Studieværterne er klart venstredrejede, og jeg tror oprigtigt at uden dem havde der ikke været rødt flertal idag.

3 år siden
3 år siden

De sidste linjer gør faktisk krav på en længere debat. Her vil jeg da nøjes med at spørge, om det er avlen af Uffe Ellemand, der blev skolet venstre orienteret?

Så skal vi da vist lægge andet i ordet venstre/Venstre. Andre har også forsat deres karrier med det gode udgangs punkt. Under "Den kolde Krig," var DR bestemt en nyttig talsmand - eller nedrakker for den amerikanske psykologiske krig.
Gode ting kan også siges om DR Men det varede længe inden den amerikanske forbryderiske krig mod Vietnam gik op for DR og medierne. De talte mod bedre viden længe. Paradoksalt nok var amerikanske medier længere fremme med kritikken af samme krig og forbrydelser. DR burde passe på sig selv, for mere de slikker de borgerlige, jo længer fremme for deres, DR, undergang.

3 år siden
3 år siden

Demokratiet som styreform har siden oldtiden været utallige og forskellige, som det blomsterhav eng og skov byder sig til med på en forårsdag.
Menneskeheden er blevet præsenteret for det ene skønmaleri efter det andet af; filosoffer, idealister, og missionærer for den rette tro; alle billeder i smukke klare rene farver.
De er overfladisk set velkomponerede, men disharmonien i farverne og dybdeperspektivet træder tydeligt frem ved et nærmere eftersyn.

Basis demokrati eller direkte folkestyre er uforenelig med den kapitalistiske styreforms krav om stadig større effektivitet og vedvarende økonomisk vækst. Krav som strider mod enhver form for bæredygtighed, folkesundhed, velfærd og ikke mindst vores overlevelse som art.

Er det så det repræsentative demokrati, der er løsningen?
Selv fædrene til vores grundlov var åbenlys usikre på det punkt. De udstyrede i alle tilfælde denne vores første forfatning med så mange begrænsninger i forhold til den gemene hob, at kun de selv, deres venner, meningsfæller og ellers det mest solide borgerskab og adel fik lov at komme til stemmeurnerne, der gav adgang til højloftede sale på Christiansborg.
Til yderligere sikring mod de rene uhyrligheder forsikrede man sig med en hob af indirekte valgte, og kongeligt udnævnte lovgivere. Disse reaktionære jordbesiddere og kongetro royalister fik sæde i Landstinget, og de var i hele Landstingets levetid en reaktionær bremse for Danmarks udvikling.

Det var så det. Så havde Danmark og danskerne fået frihed og "repræsentativt demokrati."

Gennem de følgende hundrede år blev Grundloven så revideret en smule, hvor den gradvis blev en anelse mere repræsentativ hver gang. Ændringerne var små og meget træge at få gennemført. men for det meste ofte fremprovokeret og vedtaget af de for enhver at se; helt åbenlyse mangler ved den gamle og utidssvarende forfatning.
Den sidste ændring skete i 1953, hvor vi endeligt på trods af højrekræfternes modstand fik Landstinget fjernet.
Til gengæld for det fik så kongehuset sikret sine fremtidige rettigheder gennem kvindelig arvefølge.
Et vigtigt skridt for kvindernes kamp for ligeberettigelse...

Hvordan har det repræsentative demokrati det så i dag 170 år siden indførelsen?
Stort set som på den tid det blev indført. Hverken særlig repræsentativ eller demokratisk.
Vi har gennem de sidste 60-70 år fået ændret valgretsalderen i nedadgående retning og det er en god ting.
Til gengæld er udvælgelsen og opstilling af kandidater, vi kan vælge til Folketinget blevet mere og mere centraliseret i partiernes hovedbestyrelser og andre centralt placerede beslutningsorganer.

Derudover har partierne bevilget sig selv store partistøttemidler over finansloven. Midler, der sætter dem i stand til at ansætte politiske medarbejdere, som har stor politisk indflydelse uden at være folkevalgte og kan ikke drages til ansvar overfor befolkningen.
De er simpelthen en udemokratisk pendant til tidligere tiders indirekte udpegede landstingsmedlemmer, som trods alt skulle operere indenfor de opstillede demokratiske rammer og stå til ansvar for deres handlinger.
Vi har også set, at de store og gamle partier har begrænset gennemsigtigheden i de politiske processer og dermed borgernes muligheder for fuldgyldig demokratisk indsigt i de politiske beslutninger politikkerne træffer på vores vegne.

Sådan kunne man blive ved.
Tilbage står dog, at vores såkaldte demokrati behøver en ret omfattende revision, hvis Christiansborg ikke skal udvikle sig til et endnu større parallelsamfund end i dag.

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

Godsejerne og landstinget er netop et eksempel på hvor forkert det er når nogle har mere magt i repræsentative forsamlinger end den der kommer af at de blot er individer med en mening og viden.

Godsejerstyret var et oligarki. Men et oligarki baseret på ejendom er ikke værre end et baseret på magtfulde udnævnelser uden for demokratisk kontrol, som det sås i f. eks. Sovjet m. fl.
Det var det som Orwell kaldte den oligarkiske kollektivisme i bogen "1984."

Og Engbo, man haler altid folk ud af skabet som Uffe Elleman, Bjørn Elmkvist, Morten Løkkegaard osv.
Men de er netop kendetegnede ved at have forladt DR.
De kendte nuværende studieværter har en tydelig drejning mod den røde side (herunder de radikale.)
Men ser det på de spørgsmål de stiller og dem de netop ikke stiller. Og man ser det på de politikere som de møder med kritiske modspørgsmål, og dem hvor de blot holder mikrofonen.

3 år siden
3 år siden
#11 Engbo

"Men de er netop kendetegnede ved at have forladt DR" skriver dino om fhv. journalister i DR. DR har været et trappetrin på vejen mod store muligheder. Andre holdninger blev direkte forfulgt i tiderne. Når man lader DF- stram kurs og andre højre orienterede tale, så lader man disse udvalgte tale til deres forsvar og holdninger. Sådan skal det være; men sådan var det bestemt ikke med andre venstre orienterede. Det var planlagt klapjagt.
Enhedslisten bliver dog lidt bedre behandlet end andre forfulgte. Det er nok et håb om at de; EL, ikke skal vende sig for meget mod krig og oprustning. SF og Det Radikale Venstre har jo skiftet holdning for at være på de riges bord side.

3 år siden
3 år siden

Enhedslisten blev vist dannet af DKP, Venstresocialisterne og KAML, og måske flere. (KAML blev vist til socialistisk arbejderparti.)
Disse partier har haft masser at sige og endda siddet i tinget som folkevalgte.

De radikale er et lidt løjerligt parti. Deres økonomiske holdninger er temmelig blå, men deres værdipolitik er lige så rød som Enhedslistens.
Det gør dem helt uspiselige for mig.

3 år siden
3 år siden
#13 Engbo

Dino Ja, ikke helt galt. Jeg ville skrive DKP- Vensrtresocialisterne og SAP. Der var også andre. Jeg er ikke sikker på, at KAML var med - eller hvem de var. Maoisterne nedlagde sig selv og blev loyale i Enhedslisten I DKP har vi lov til dobbelt og frivilligt medlemskab. Altså DKP og Enhedslisten. Personligt er jeg tilhæn ger af det samarbejde.

Det var ikke godt da nævnte partier bekæmpede hinanden. Når ale har lært og erkendt værdien af enhed, da er vi de sejrende. Men det er det spørgsmål om dialektik - om at dyrke det, vi er enige om på trods af andre uenigheder.

3 år siden
3 år siden
#14 Engbo

Nordal Grieg har i sangen "Kringsat af fiender skrevet i et vers: Elsk og berig med drøm alt stort som var.
Gå mod det ukjente - fravrist det svar.
Udbygde kraftværker, ukjente stjærner
skab det med skånte livs dristige hjerne."
Nordahl Grieg omkom selv i en canadisk bombemaskine over Berlin (1944 tror jeg det var) Jeg føler vi er det skånede liv sammen med andre; men i gæld til de der mistede livet for sagen. Tanken kunne godt sættes i en anden tråd, for meningen med livet er vel at man bør vare at "ta vare på mennesket, varmen - kærligt og ømt, som når du bar et barn på armen, dyrt og umistelig..." Man skal ikke tage livet som en selvfølge; men finde en mening.

3 år siden
3 år siden

Når man snakker sammenrend på venstrefløjen, bør man erindre, at Socialdemokratiets had til den politiske venstrefløj er så dybt, indædt og historisk forankret, at ethvert samarbejde med venstrefløjen,udelukkende vil ske, når det fremmer Socialdemokratiets interesser.
Jeg tror derfor bestemt heller ikke, at Enhedslisten forestiller sig andet.

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

Det tror jeg at du har ret i, Kattegat.

Alligevel har man i partierne til venstre for Socialdemokratiet haft tradition for at stole på at man var bedre tjent med en socialdemokratisk regering end en mere borgerlig. Og derfor undladt at stemme imod i kabinetsspørgsmål.

Et af yderpartierne KFML (senere KAP) mente at det var en håbløs illusion, da socialdemokraterne i bund og grund var et borgerligt parti. Det repræsenterede blot en anden fraktion af borgerskabet end den private kapital. (Nemlig fagtoppen, ledere af kooperative foretagender osv.)

3 år siden
3 år siden

dino!

Jeg tror nu nok, at vores enighed hurtigt ophører.
Selvfølgelig ser venstrefløjen hellere en socialdemokratisk regering ved magten.
Det har alt andet lige; indtil Helle Thorning regeringen været at foretrække for en borgerlig.
Glem ikke, at det er de borgerlige, der har udskrevet de største regninger til de svageste skuldre i det her land og stået for de største u-finansierede skattelettelser for de stærkeste..

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden
#18 Engbo

Jeg betragter ikke enhedsarbejde som sammenrend.
Niels Hausgård blev en gang spurgt om han ikke havde svært med at stemme for en samme sag, som DF. "Nej, det har jeg det ikke svært med. Lige som jeg ikke har det svært med at køre med samme bus som en df'er.

Det gælder om at søge fællesnævneren - også blandt dem, som man er uenig med. Men det er klart at man må vurdere ud fra muligheder. Vi har erfaringer, der langt fra bliver udnyttet.

I 1970erne og -80ern e var der stærke kræfter i fagbevægelsen, der kæmpede for fred og mod a-oprustningen. Mange socialdemokratiske ledere arbejdede sammen med kommunister, SFer og andre, der kæmpede for freden.

Da Fagbevægelsen for fred valgte udsendinge for repræsentanter til at besøge Sovjet blev jeg udpeget fra min fagforening, hvor formanden var socialdemokrat. De delegerede var en broget flok af politiske anskuelser. Men fællesnævneren var kampen for freden. Det man dybt kan bebrejde venstefløjen er den manglende tro på egne kræfter og m uligheder. Der er en tilbøjlighed til at man heller vil samles om den låste dør i protest i stedet for at gå ind af den åbne - den åbnede dør- .
Det er et af problemerne, man skal rydde af vejen for at bruge mulighederne.

3 år siden
3 år siden

Ja, Kattegat, det var vel for godt til at være sandt! :-)

Sjovt udtryk: "ufinansieret skattelettelse."
Man kunne med samme ret (eller måske større?) sige:
Ufinansieret skatteopkrævning.
(Vi har allerede haft en diskussion om hvem der egentlig betaler mest i skat her til lands.)
Sætter man skatteskruen på for højt procenttal, er opkrævningen i hvert ufinansieret, for statens indtægter vil falde.
Thorning regeringen havde en nogenlunde økonomisk politik. De undgik at ødelægge alt for meget. Største problem var de radikales værdipolitik, men det er en anden sag.
Bjarne Corydon var en fornuftig mand. (For fornuftig til at kunne forblive socialdemokrat i længere tid.)

Det med Niels Hausgaard som kan køre i samme bus som en DF'er - ja, det kan han fordi han er et nogenlunde fornuftigt menneske.
En del røde kvinder kan ikke bevare fornuften.
De er smittet af den gamle parole: Kvindekamp er klassekamp og omvendt.
Og derfor sætter de klassekampen over kvindekampen. Kvindeproblemerne skal løses gennem klassekampen. Værst er det hvis løsning af kvindeproblemer spærrer for fremskridt på klassekampens område.
Og skulle en kvindekampparole tilmed lyde som noget DF kunne have sagt, så droppes den som reaktionær. Den ville ellers stå klassekampen i vejen.

Sådan har det været på venstrefløjen: Man har villet prioritere indsatserne. Det kan man forstå, men det har givet nogle groteske udtryk ind imellem.

Det minder om stormagtsspil: Hvis et land med et råddent styre har været en allieret i kampen imod den største fjende, så har man blæst på denne råddenskab. Kampen imod hovedfjenden var vigtigst.
Et eksempel er USA's støtte til det udemokratiske Chile under Pinochet. For hovedfjenden var Sovjet, og de måtte ikke få fodfæste i et Chile under kommunisten Allende.
Så man indgik en rådden alliance for at undgå et potentielt problem med for stor Sovjettisk indflydelse i regionen, som på Cuba. Jeg forestiller mig at Chiles lange stillehavskyst var et vigtigt element i denne spegede sag.

3 år siden
3 år siden
#20 Engbo

Dino Jeg vidste ikke Allende var kommunist. Men det er da rigtigt at kommunisterne støttede ham. For et var jo tale om, at de fattige fik noget at spise. Men god der er nogle, der forsvare de forbrydere, der fulgte da de havde myrdet Allende.
Vi er allieret med de forbrydere, der myrdede og torturredde efter kuppet.
Jeg føler mig ikke forpligtiget til at fosvare dem, hvis gerninger er lig med de tyske krigsforbrydere.

3 år siden
3 år siden

Engbo! - Enhedsarbejdet mellem socialdemokratierne og den øvrige venstrefløj ophørte endeligt og definitivt ved den 2. Internationale. Siden dengang har socialdemokratierne bekæmpet såvel kommunister og alle andre partier på venstrefløjen med næb og kløer.
Det kan gerne være, at du har gode politiske relationer med socialdemokratiske tillidsmænd rundt omkring dig og i fagbevægelsen specielt.
Kendsgerningerne er dog, at et utal af socialdemokratiske tillidsmænd på de større arbejdspladser rundt i landet indberettede kollegaer til AIC.
AIC Arbejdernes Informations Central, hvor kommunistjægeren Urban Hansen residerede og med fast hånd nidkært overvågede og styrede indsamlingen af oplysningerne om kommunisters gøren og laden.
Tænk også her på samarbejdet mellem AIC og "Firmaet" i Kejsergade sagen, hvor Keld Olesen fik næsen alvorligt i klemme, og medlem af Folketinget kommunisten Alfred Jensens lejlighed blev aflyttet.
Vil du have yderligere information, kan jeg anbefale PET rapporten og Iben Bjørnssons biografi over Urban Hansens liv og levned.
Socialdemokratiet har gjort det her land meget godt, men har også taget sig betalt for det i mange og store forræderier mod arbejderklassen, når de fandt det opportunt for pleje af egne pamper interesser.
Politisk ville jeg stole lige så langt på dem, som jeg kan kaste Arbejdermuseets Lenin statue.

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

Baseret på Carl Madsens materiale har Hans Scherfig skrevet om arrestation af kommunister under krigen med væsentlige bidrag fra socialdemokrater i styret.
For så vidt som det er sandt (hvilket jeg ikke selv kan bekræfte eller afvise) røber det allerede dengang et forhold imellem partierne der ikke var særlig kærligt.

3 år siden
3 år siden
#23 Engbo

Det har du da ret i dino. Men det var jo ikke bare socialdemokratiet; men hele Rigsdagen, der vedtog at forbyde Danmarks Kommunistiske Parti.

Dansk politi arresterede ledende kommunister - med den gode vilje - langt flere end tyskerne forlangte - og sørgede for at passe på dem, til de kunne komme i KZ lejr. Men v i skal ikke bygge på dårlige ting.
Det gjorde DKP anderledes under besættelsen. Sammen med andre samlede de den brede modstand mod besættelsesmagten.
Samlede for at få demokratiet tilbage igen. Jeg tror heller ikke , dino, at du mener man må køre over for rødt lys, fordi du har set andre gøre det.
Svig og splittelse står stærk imellem mennesker og samfund. Men derfor er det alligevel rigtig at søge enhed om de gode ting.

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten folkeafstemning er startet 24/07-2019 08:36 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3Færdig med digtsamling
13 timer siden · DeuceF43
5Blive til noget?
6 dage siden · DeuceF43
514Kontraster
6 dage siden · Savanti
1Rette hylde?
7 dage siden · DeuceF43
9Hvornår har en begyndelse for meget...
8 dage siden · Gandalflight
0Erotisk billede tilladt?
9 dage siden · DeuceF43
12Mellemgaard - et forlag i frit fald
10 dage siden · dino
19Hvad inspirerer dig
11 dage siden · ClPollux
2Hurra! Charterrejsen til Cypern er ...
11 dage siden · Brit Skovgaard
140Dagens Vits
20 dage siden · leviP
7Anbefalinger til forlag?
23 dage siden · Krimi4Y
0Skrivegruppe!
29 dage siden · Clara de N
14'Penge'
1 måned siden · Savanti
4130Dagens ord
1 måned siden · Savanti
27Chatten
1 måned, 5 dage siden · grkemacar
15Gang i lidt større projekter: Novel...
1 måned, 13 dage siden · Eddie
1Formatering fra word til Fyldepenne...
1 måned, 22 dage siden · Pia Hansen
1Prøver her
2 måneder, 19 dage siden · FaetterA
97Ligheder
2 måneder, 21 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
5 måneder, 1 dag siden · Turse
1Blinder eller blænder
5 måneder, 3 dage siden · heksemutter
0Kunst og verden politik
6 måneder siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
6 måneder, 3 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
6 måneder, 3 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
6 måneder, 4 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
6 måneder, 8 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
7 måneder, 8 dage siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
7 måneder, 22 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
7 måneder, 25 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
7 måneder, 27 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
8 måneder siden · Provenceflemmin...
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 16 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
9 måneder, 20 dage siden · Stenfisker
0Musik
9 måneder, 23 dage siden · Savanti
0ups
9 måneder, 27 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
10 måneder, 5 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
10 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
10 måneder, 7 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
10 måneder, 14 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
10 måneder, 16 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
10 måneder, 19 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
10 måneder, 26 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
11 måneder, 1 dag siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
11 måneder, 4 dage siden · dino
8Hvordan har du det
11 måneder, 17 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
11 måneder, 21 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
1 år, 4 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
1 år, 4 dage siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
1 år siden · Savanti
1Hvad synes i
1 år siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
1 år siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
1 år siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
1 år siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
1 år siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
1 år siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
1 år, 1 måned siden · Blækhuset
0Lejlighed insperation vintage art
1 år, 1 måned siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
1 år, 1 måned siden · Engbo
1Internationalt
1 år, 1 måned siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
1 år, 1 måned siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
1 år, 1 måned siden · Anniina
11Transgender
1 år, 1 måned siden · Inghard
22Lykke
1 år, 1 måned siden · Engbo
2Søger læsere!
1 år, 1 måned siden · Dahlenborg

Religion, politik og samfund

42Menneskerettighederne
6 måneder, 8 dage siden · BjørnLangkilde
2Din yndlings kirken salme sang
7 måneder, 5 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
7 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
8 måneder, 8 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
8 måneder, 16 dage siden · dino
22Lykke
1 år, 1 måned siden · Engbo
137Virus
1 år, 9 måneder siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
1 år, 10 måneder siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
1 år, 11 måneder siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
1 år, 11 måneder siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
2 år siden · Wernn
230Forbyde kritik?
2 år siden · Engbo
11Metwo-two
2 år siden · dino
11668
2 år siden · Wernn
26JULEN
2 år siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
2 år siden · dino
185Den frie verdens leder
2 år siden · Wernn
0Kringsat
2 år siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
2 år siden · Wernn
27SAS
2 år siden · Morpheus
379Gud
2 år siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
2 år siden · dino
5Verdens økonomi
2 år siden · dino
4Nytårstalen
2 år siden · dino
117Statsborgerskab
2 år siden · Wernn
12Julens indlæg
2 år siden · dino
65Demokrati
2 år siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
2 år siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
2 år siden · Wernn
109Homofobi
2 år siden · leviP
5Pengetroen
2 år siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
2 år siden · Wernn
1Det store intet
2 år siden · dino
0Sekterisk aggression
3 år siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
3 år siden · Engbo
30Kristendom
3 år siden · Engbo
23folkeafstemning
3 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
3 år siden · dino
74På'n igen.
3 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
3 år siden · Engbo
8Bøn
3 år siden · Morpheus
32Politik .
3 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
3 år siden · dino
47At rejse er at leve?
3 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
3 år siden · Inghard
8Circumcisio.
3 år siden · dino
6Den nye EU aftale
3 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
3 år siden · Engbo
4Salme
3 år siden · Engbo
6Victoria
3 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
3 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
3 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
4 år siden · Engbo
9Sandhed
4 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
4 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
4 år siden · dino
67Burkaforbud
4 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
4 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
4 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
4 år siden · dino
7Æblemostreglementet
4 år siden · dino
5Før Adams tid.
4 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
4 år siden · dino
31Spare på DR?
4 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
4 år siden · Engbo
0Land og by
4 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
4 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
4 år siden · dino
22#metoo
4 år siden · dino