Religion, politik og samfund · Sprog-udslettelse og danske værdier

16 svar
Senest opdateret 2 år siden · 5 bruger(e) deltager
2 år siden

Er dansk ved at blive udslettet? På kort sigt, NEJ! På lang sigt? måske.

Sprog uddør, ja med en svimlende fart. Hver 14. dag uddør et sprog. I dag er der ca. 7.000 tilbage. Man kan google på "language extinction" og læse sig til fx 'hvorfor et sprog uddør', eller 'sproglige fofaldstendenser' eller 'et sprogs sygdom til døden'.

Men hvor tragisk er det egentligt, at et folk mister sit sprog? Man får jo et større og langt mere udbredt, ofte et verdenssprog.

I den spillevende debattråd, "Danske værdier?" (p.t. 47 indlæg) er der bred enighed om, at det danske sprog er fællesnævneren for, hvad det vil sige at være dansk.

Men hvad vil vi egentlig miste, hvis dansk bliver erstattet af et verdenssprog som engelsk? Jo, noget vil vi miste, helt sikkert! Men får vi ikke mangedobbelt tilbage?

2 år siden
2 år siden

Vi ville miste hele den danske litteratur, og dermed en stor del af dansk identitet.

Men det er da ikke usandsynligt at det vil gå sådan, og måske vil den generation der langt fremme være aldeles ligeglad, og synes det er udmærket sådan som de har det da.

En gang var store dele af Norden ét sprogområde, oldnordisk. Det skulle vi have holdt fast ved, så ville vort sprog have et mere solidt basis.

Men lad os endelig holde fast ved dansk sprog så længe det er muligt.

Kåemer

2 år siden
2 år siden

George Orwell fortale spændende i romanen "1984" om, hvordan folk mistede tanker, når de mistede sprog. Jeg tror ikke at man kan beholde sine danske tanker intakte hvis sproget skal erstattes af engelsk.
Hvis vi skal gøre det tydeligere, kan vi tænke os at vi ikke valgte engelsk, men et indiansk sprog fra Amazonas.
Og omvendt, hvis disse indianere skulle lære engelsk, ville de snart tilegne sig begreber fra den engelske verden.
- Når vi helt erstatter modersmålet med engelsk og lader et par generationer gå.

Kulturer bliver mere kompatible når alle kan tale et fælles sprog. og der er nok mange goder deri, men lad os lige klappe hesten lidt, inden vi afskaffer de andre sprog.

Man må nok indse at hvis alle folk i verden skal kunne tale sammen ved at de alle lærer engelsk, må der være en begrebsmæssig konsensus, hvis en sådan samtale skal være meningsfuld. Når folk taler forskelligt, tænker de også forskelligt,vil jeg mene.

2 år siden
2 år siden

Sprog uddør, fordi de bliver fortrængt af det nye sprog. Vi ser det med de danske dialekterne (som dog ikke betragtes som sprog). Det er efterhånden kun de ældre, der taler dem, og så er sprogdøden nært forestående.

Jeg kan slet ikke forestille mig et Danmark uden dansk - i al fald ikke det næste hundrede år. Men en gradvis forvitring, erosion, sådan som vi ser det med de store bjerge, hvor de årlige frostsprængningen i sprækkerne en skønne dag forvandler et bjerg til sand.

To tegn på forvitring er 1) hvorvidt sproget forsimples og 2) hvorvidt engelsk vinder frem på bekostning af dansk.

Personligt synes jeg at det danske sprog forsimples såvel i litteraturen som i dagligt brug. Men det er svært at bedømme om der blot er tale om sprogfornyelse eller -forsimpling. Er det danske sprog på deroute på samme måde som håndskrift, stavning og retskrivning?

Engelsk vinder ubestrideligt frem på bekostning af dansk i de højere uddannelser fx skrives en ph.d. som oftest på engelsk. Tilsvarende i folkeskolen, hvor der nu undervises i engelsk fra første klasse, mens engelsk i min tid først startede i 6. klasse.

2 år siden
2 år siden

Vil dansk forsvinde?
Det tror jeg ikke, og i givet fald, vilde der gaa mange hundrede Aar. 5 millioner Mennesker har i dag dansk som daglig Sprog, saa det vil nok holde adskillige Generationer endnu og aldrig helt uddø, saa længe, Tanker, Drømme og Ideer, udtrykkes på dansk.
Dansk vil undergaa mange Forandringer i Fremtiden, og her vil Ændringerne ogsaa være mest mærkbare i det talte Sprog som tilforn. Skriftsproget ændrer sig noget mere sindigt. Dog er den Hastighed, hvormed saavel tale som Skriftsprog ændres i de her Aar, ret hastig. Min Opfattelse af det moderne SMS Sprog er saa nogenlunde paa Niveau med min forstaaelse af Harald Blaatands danske Sprog - uforståeligt.
Jeg vilde da nok kun med besvær kunde forstaa mine oldebørns danske Sprog, hvis jeg er levende til den Tid. Lige saa lidt, som de vilde kunde faa noget større Udbytte af Martin Andersen Nexøs Skrifter. I modsætning til, hvad de har betydet for min Generation og mig selv personligt.
Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

Jeg vil bare lige sige, at vi altså for det meste skriver danske opgaver på uni - i hvert fald på mit studie, det kan sikker veksle en del fra studie til studie :) Man skriver som regel kun på engelsk, hvis man har en engelsktalende underviser - eller selv er engelsktalende. Vi skal måske skrive et engelsk abstract, men selve opgaven er for det meste på dansk. En ph.d skrives måske på engelsk - så langt er jeg endnu ikke nået - men det er nok fordi, at den skal kunne læses af folk udenfor Danmark, siden den jo er en langt mere dybdegående undersøgelse, som i teorien skal stå til rådighed for andres arbejde indenfor det samme felt.

Derudover er 'dansk' jo i forvejen ikke super dansk. Vi har jo f.eks. mange latinske ord, og vi har fået indflydelse fra England længe - ligesom de har fået det fra os. Det går helt tilbage til vikingetiden og ikke bare nu, hvor vi ser engelsk-talende serier.
Jeg tror altid, at vi vil tale 'dansk', men ja, indenfor sproget vil meget ændre sig. Alting udvikler og ændrer sig altid. Stilstand er umuligt for en kultur, medmindre man afskærer sig fuldstændig fra resten af verden - og det ville altså være lidt surt o.o

2 år siden
2 år siden

Fremmedsprog har fyldt rigtigt meget i mit uddannelsesforløb, engelsk, tysk og fransk. Tænk, hvad jeg kunne have lært, hvis jeg ikke var dansker, men fx amerikaner. Det har tit ærgret mig.
Dertil kommer, at jeg jo ikke engang kan begå mig på et ligeværdigt niveau sammen med en englænder og slet ikke med en tysker eller franskmand. Jeg er på forhånd kørt agterud.

Kort sagt: som dansker starter man livet med et sprogligt handicap, som man forsøger at kompensere for ved at lære adskillige fremmedsprog, en tid, der kunne være brugt til at lære de øvrige fag på et højere niveau.

Den tankegang er - helt ind til benet - en realitet, som meget vel kan få de kommende danskere til at fravælge dansk. Jeg forestiller mig, at højtuddannede forældre taler engelsk i hjemmet og sender deres børn i engelsktalende børneinstitutioner og senere på uddannelsesophold i USA.
Dansk reduceres til hjemmets andetsprog, som tales på gaden og i almindelig omgang, ligesom dansk er andetsprog for mange etniske.

2 år siden
2 år siden

Kattegat #4

Du skriver:
"Jeg vilde da nok kun med besvær kunde forstaa mine oldebørns danske Sprog, hvis jeg er levende til den Tid. Lige saa lidt, som de vilde kunde faa noget større Udbytte af Martin Andersen Nexøs Skrifter. I modsætning til, hvad de har betydet for min Generation og mig selv personligt."

Ja, det er ret uhyggeligt, men formentligt sandt.

Lad mig citere fra en kronik i Berlingske, hvor to gymnasielærere beskriver hvor presset danskfaget er, således at ældre litteratur er tvunget i baggrunden:

"Mange unge i gymnasiet er i tiltagende grad ikke i stand til at læse eller skrive tekster, der afviger særlig meget fra det typiske afkodningsniveau, der fylder deres fritid, hvilket truer med at gøre dem historieløse og dårligt udrustede dannelsesmæssigt."

2 år siden
2 år siden

"Mange unge i gymnasiet er i tiltagende grad ikke i stand til at læse eller skrive tekster, der afviger særlig meget fra det typiske afkodningsniveau, der fylder deres fritid, hvilket truer med at gøre dem historieløse og dårligt udrustede dannelsesmæssigt."

Ovenstående er sikkert rigtigt. Det er også rigtigt, at 25 % af Danmarks befolkning er funktionelle analfabeter. Det er en af de kendsgerninger, der har gjort Danmark til et kulturfattigt og historieløst samfund.
Det store spørgsmål er så, hvorfor står det så ringe til?
En forklaring kunne være den store afstand mellem det talte og det skrevne sprog.
Dansk retskrivning har bortset fra nogle små korrektioner været låst fast i 150 år og bygger derudover i det meste på Christian III danske bibel. Det har siden begyndelsen været elitens sprog og tilsidesat det talte sprog med hensyn til ortografi og udtale.
Dansk har behov for en gennemgribende revision, der gør sproget mere bredt anvendeligt.
Hvorfor staver jeg min nabos navn Helle, når jeg siger Hælle?

Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

Også en englænder ville nok udtale e'et i Helle på samme måde som os.
Jeg er nok en ven af vore vokalers nuancer i udtalen. Og jeg ser meget gerne Æ, Ø, og Å bevaret.
I Østeuropa har man i flere lande flere bogstaver end vi.

Men jeg anerkender at vi har brug for at kunne engelsk. Også tyrkisk og arabisk vil det være nyttigt at kunne. For mange i DK taler disse sprog.

2 år siden
2 år siden

Fastholdelse af en oldnordisk retskrivningspolitik sat overfor den hastighed talesproget udvikler sig med er et svært udgangspunkt, hvis man vil have flere danskere lært at stave og skrive det danske sprog.
Dansk er notorisk svært at lære for udlændinge, men også for etniske danskere. Ifølge sprogprofessor ved Københavns universitet Frans Gregersen, så frembyder sænkede vokaler et problem blandt mange andre. Vi kan ikke høre hvornår vi eksempelvis skal bruge (i) fremfor (e), (e) fremfor (æ) og u fremfor o.
Hvorfor staves spille og pille med (i), når det udtales med (e). Penge skrives med (e), medens vi skriver hænge med (æ). Smuk og suk staves med (u) men udtales med (å).
Dansk ortografi og retskrivningsregler er kun velegnet til det, de blev skabt til, "at skille fårene fra bukkene" citat Frans Gregersen.
Reglerne blev udformet i en tid, hvor ikke alle kunne eller skulle have en højere uddannelse, hvilket dengang var ensbetydende med universitetet. Så man skulle have et middel til at opdele folket i to kategorier. De kloge, som kunne skrive og de dumme, som ikke kunne.
Lad os dog få den retskrivningsreform og give alle danskere adgang til sproget.

Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

Det er jo sandt, at der er stor afstand mellem det skrevne og talte dansk, men jeg tror også at giver man sig til at revidere sproget så det kommer nærmere til talesproget, så er det ensbetydende med at tage skridt til at udslette det.

For det første vil det skabe endnu større afstand til tidligere tiders litteratur, ja, endda til den nutidige, og for det andet, hvilke dialekter og sociolekter skulle en sådan revision bygge på?

Selvfølgelig skal det officielle sprog revideres hen ad vejen, men jeg mener, at en sådan revision skal være meget konservativ, og konservativ betyder i denne forbindelse ikke bagstræberisk men bevarende.

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Formålet med sproget er vel at muliggøre kommunikation? Jo mere nuanceret et sprog er, desto mere kompleks kan kommunikationen blive.
Det ser jeg som et gode.
Men - man må også respektere folks ønsker om at kunne kommunikere hurtigt og dog præcist. af vore moderne begreber og ord har karakter af noget der ligner makroerne fra cimputeren. Et enkelt ord kan have et stort meningsindhold. For eksempel ordet "DRTV." Dette korte rummer en hel masse mening.

Jeg får lyst til at starte en selvstændig tråd om sprog som sådan og hvordan vi har fået det. For sproget har nemlig, som jeg ser det, haft betydning for visse af vore anatomisk/fysiologiske egenskaber. Det hører bare ikke hjemme i denne debat.

Om vort sprog som samfundsfænomen er også jeg konservativ. Prøv bare på biblo at finde en dansk roman skrevet mellem 1825 og 1885. Jeg tror at enhver vil finde at sproget dengang var veludviklet. Selvom de ikke kendte telefonen eller fjernsynet.
Man ville måske endda sige at vort sprog siden er gået ned ad bakke.

2 år siden
2 år siden

At formålet med et sprog er kommunikation er en indlysende selvfølge. Det er også lige så indlysende, at et sprog, hvor afstanden mellem det talte sprog og det skrevne er så stor, at op mod halvdelen af de, som taler sproget, hverken kan skrive eller forstå skriftsproget er totalt ekskluderende.
Det er så ekskluderende, at man ikke længere kan anvende skriftsproget som et anvendeligt kulturbærende element.
Så lad os få gang i en revision af vores skriftsprog. Det er på høje tid.

Med venlig hilsen
Kattegat

2 år siden
2 år siden

Kattegat #8, 10 og 13
Minsandten, du har åbnet mine øjne for, at dansk retskrivning er fuldstændig tåbelig. Selvfølgelig bør den være lydret, så fx hendes staves hindes, henne staves hænde og ens staves ens.
Denne opgave kunne det 40 mand store "danske sprognævn" påtage sig, hvis det ellers fik lov af kulturministeriet. Men p.t. kører sprognævnet ud fra to principper: traditions- og sprogbrugsprincippet, og hvis man vil afvige herfra, så skal kulturministeriet godkende det.
Kort sagt, en radikal omlægning af retskrivningen forudsætter en større folkelig debat.
Jamen, det kan vi passende tage hul på her.

Dine stærke argumenter, mener jeg er indlysende rigtige.

Kåemer #11
indvender, at hele den hidtidige litteratur ved "lydret nydansk" meget hurtigt ville gå i glemmebogen, fordi ordbillederne ændres radikalt og besværliggør en flydende læsning.

Moderne teknik i form af stavekontrol vil kunne råde bod herpå. Ved genoptryk af fx H. C. Andersens samlede værker, så ville man i en håndevending kunne tilrette sproget til nydansk, dvs. Lydret dansk

2 år siden
2 år siden

Dino #12

"Prøv bare på biblo at finde en dansk roman skrevet mellem 1825 og 1885. Jeg tror at enhver vil finde at sproget dengang var veludviklet. Selvom de ikke kendte telefonen eller fjernsynet.
Man ville måske endda sige at vort sprog siden er gået ned ad bakke."

Enig, det skrevne sprog er på vej nedad - ikke i samme fart som håndskriften, men det går den forkerte vej.

Well, det er svært at dokumentere. Jeg har leget lidt med en lix-beregner (http://www.nielsga...d/lixberegner.htm ):
Søren Kierkegaard: lix 47 (svær), I.P. Jacobsen: lix 31 (let), H.C.Andersen (Fyrtøjet): lix 17 (let for alle), min egen novelle, "Lille Monster": lix 33 (let).
Det var svært at finde originaltekster af moderne litteratur p..gr.a. copyright, som jeg måtte stoppe her.

Hvis det er rigtigt, at skriftligt dansk forsimples, så er faren jo den, at det fortrænges af skriftlig engelsk og på sigt truer det danske sprog - simpelthen fordi det ikke bruges.
Well, der er lang tid til, men vi skal være varsomme med sprogforsimpling som det fx sker på chatten, SMS og hurtigt skrevne e-mails.

2 år siden
2 år siden

Man må måske medgive at netop teknologien gør det muligt i vort samfund at lade trivialsproget forevige i skrift og på elektroniske medier.
De danske romaner fra 1800 årene som vi idag kan respektere er her nok netop fordi de var det bedste den tid kunne præstere. Den tids trivialsprog er nok ikke bevaret.

Men SMS sproget er måske en trussel, fordi det høje tempo tenderer imod at overflødiggøre mere "syntakstunge" skrifter, som måske ingen gider skrive i fremtiden.
Ikke at jeg har noget imod SMS teknologien. Den er genial på sin plads. (At kunne give chefen en vigtig besked, selvom han netop nu sidder i møde og ikke vil forstyrres af et telefonopkald.)
Men at gøre SMS til selve SPROGET - det tegner ikke godt.
Hertil er jeg for meget Dino-saur.

2 år siden

Besvar debattråd

Debatten Sprog-udslettelse og danske værdier er startet 28/09-2016 11:37 af Kaare Kristensen (Hemingway) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2332Dagens ord
14 timer siden · Fink
1Porno
18 timer siden · thevoid
5Med omtanke
1 dag, 10 timer siden · tope
5Skriveblokering/flow
1 dag, 14 timer siden · jebomik
4Salme
2 dage, 13 timer siden · Engbo
10Forfatter
2 dage, 14 timer siden · tope
7Kulturen står i en stilstand, der k...
2 dage, 14 timer siden · tope
2Beta-byttecentral
3 dage siden · PRESMA
8Musik i film
3 dage siden · dino
6Hvordan foretrækker du at sidde og ...
8 dage siden · jebomik
2Grammatikkurser?
8 dage siden · Kattegat
83Mand/kvinde
9 dage siden · dino
0En cool mand. En god historie.
9 dage siden · Morten Vesterga...
2Kan man redigere i en publiceret te...
11 dage siden · Djani Sejd
2Mødregruppen
12 dage siden · Savanti
91Hvad er du taknemmelig for i dag?
14 dage siden · Fink
5Værdier
15 dage siden · Inghard
5Hjælp - hvad skal jeg gøre her? VIG...
15 dage siden · knudkp
74Dagens Vits
15 dage siden · Fink
5Hvordan øndrer justerer man tekst, ...
16 dage siden · Kåemer
47Kontraster
17 dage siden · Savanti
6Victoria
18 dage siden · Kåemer
6Helbred opdatering.
25 dage siden · Savanti
17Hormonforstyrrende stoffer.
26 dage siden · DenFrieNukleoti...
71Saudi-Arabien - Rusland
27 dage siden · Engbo
11NaNoWriMo
1 måned siden · Eddie
2Entropi og evolution
1 måned, 3 dage siden · dino
46At rejse er at leve?
1 måned, 6 dage siden · Nicolas Birch-J...
5Bogforum
1 måned, 6 dage siden · jebomik
15Endestation - eller strengt nåleøje...
1 måned, 7 dage siden · tope
20Forlagsbranchen er i opbrud!
1 måned, 7 dage siden · tope
2Lektørudtalelse på en af forfattern...
1 måned, 8 dage siden · NAHansen
1Digte/ tekster om månen
1 måned, 9 dage siden · Kåemer
7Moderne fraser og vendinger.
1 måned, 14 dage siden · Rimon Waad Herm...
0Zenon, Newton og høeg
1 måned, 14 dage siden · dino
0Så rundede jeg 400 visninger
1 måned, 16 dage siden · knudkp
5hvad er fordelen ved ISBN nr?
1 måned, 18 dage siden · vikingo
11Dåseåbner
1 måned, 18 dage siden · Kåemer
5Kødspisere kontra vegetarer kontra ...
1 måned, 21 dage siden · dino
7Religions forum?
1 måned, 21 dage siden · Inghard
9Er den danske kultur modellerbar?
1 måned, 22 dage siden · Nicolas Birch-J...
16Fredagsbrok
1 måned, 24 dage siden · knudkp
11Sofies 5-trins selvværds-kursus
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Jeg er god til at rette tekster.
1 måned, 24 dage siden · Mikkelræv
2Kan digte betalæses?
1 måned, 25 dage siden · dino
1Roman
1 måned, 26 dage siden · Eddie
1Kommenter gerne min ene men lange l...
1 måned, 26 dage siden · NAHansen
4Boganmelder, hvordan?
1 måned, 26 dage siden · NAHansen
3Betalæsere søges
1 måned, 26 dage siden · NAHansen
2At sende en PDF til tryk...
1 måned, 28 dage siden · little T
5Hvorfor aldersgrænse og unge forfat...
2 måneder, 2 dage siden · Kåemer

Religion, politik og samfund

4Salme
2 dage, 13 timer siden · Engbo
91Hvad er du taknemmelig for i dag?
14 dage siden · Fink
6Victoria
18 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
27 dage siden · Engbo
46At rejse er at leve?
1 måned, 6 dage siden · Nicolas Birch-J...
9Er den danske kultur modellerbar?
1 måned, 22 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 måneder, 12 dage siden · Engbo
26Hvad er meningen med livet?
2 måneder, 19 dage siden · BimmerenTheBims...
9Sandhed
2 måneder, 19 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
3 måneder, 7 dage siden · dino
67Burkaforbud
3 måneder, 14 dage siden · Kåemer
41Demokrati
3 måneder, 18 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
4 måneder, 14 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
5 måneder, 19 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
6 måneder, 12 dage siden · dino
7Æblemostreglementet
6 måneder, 27 dage siden · dino
5Før Adams tid.
7 måneder, 7 dage siden · Engbo
59Den selektive etik.
7 måneder, 13 dage siden · dino
31Spare på DR?
8 måneder, 2 dage siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
8 måneder, 8 dage siden · Engbo
0Land og by
8 måneder, 27 dage siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
8 måneder, 29 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
9 måneder, 21 dage siden · dino
26Evolutions forskning.
10 måneder, 5 dage siden · Inghard
22#metoo
10 måneder, 22 dage siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 4 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 2 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 2 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 4 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
7Flygtninge
1 år, 4 måneder siden · Morpho
26det rød hvide flag
1 år, 5 måneder siden · dino
13Koranen
1 år, 6 måneder siden · Kåemer
53Skat
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
1 år, 7 måneder siden · dino
11Normal
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
1 år, 10 måneder siden · Engbo
58Udvisning
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
7Circumcisio.
2 år siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
2 år siden · Fink
3Målsætninger
2 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
2 år siden · Engbo